افق روشن
www.ofros.com

انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان


آ. سلطانزاده - ترجمۀ ف.کوشا                                                                                                      دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲ مه ۲۰۲۲


ويرايش جديد

به اطلاع علاقه‌مندان و دارنده‌گان پی‌دی‌اف کتاب «انکشاف اقتصادی ايران و امپرياليسم انگلستان» سلطان‌زاده می‌رسانيم که پی‌دی‌اف قبلاً منتشر شده به تاريخ ۱۴۰۰ خورشيدی، دارای اشتباهات تايپی‌يی بود که در مواردی سبب اشکال در تفهيم جمله و يا پاراگراف می‌شد. به همين دليل نسخه جديد آن، که کليه‌ی اشتباهات تايپی آن، برطرف گرديده است، منتشر می‌شود. برای مطالعه کتاب اینجا کلیک کنید.

اول ماه مه ۲۰۲۲

*************

توضيح:
استالينيسم و مائويسم، دو ايده ئولوژی بورژوايی، بدون لحظه يی درنگ همواره بايد مورد نقد راديکال مارکسی قرار گيرند تا کارکرد رسوای آنها افشا گردد، زيرا اين تنها راهی است که چپ جهانی (منظور چپ کارگری و انترناسيوناليستی است) ميتواند، در مقابل بيش از يک قرن آوار و خرابی ناشی از اين دو ايده ئولوژی، سر بلند کند و آلترناتيوی کارگری خود را به ظهور عينی برساند. در اين ميان لازم و ضروری است که ابتدا نماينده گان ايرانی آنها مورد نقد بيرحمانه چپ کارگری قرار گيرند.
به منظور مبارزه با فاسدترين حزب تاريخ معاصر ايران، جرثومه فساد و تباهی، «حزب توده»، اثر ديگری از برجسته ترين نظريه پرداز و تئوريسين حزب کمونيست ايران، سلطانزاده، باز نشر مييابد، تا آثار مخرب و زيانبار نشر يافته توسط اين حزب، در مدت عمر سرتاسر ننگين و شرم آورش، خنثا گردد، زيرا آنها در اين دوران سپری شده، تلاشی موفقيت آميز، در پنهان کردن حقايق، جعل کردن واقعيت ها و وارونه جلوه دادن حيله گرانه آنها، داشته اند. و نيز بيش از هشتاد سال نقش موثر در بايکوت کردن آگاهانه سلطانزاده، داشته اند. نسل جوان فارسی زبان امروز بايد سران گذشته و کنونی اين حزب رسوا را بهتربشناسند....     برای مطالعه ادامۀ توضیح و کتاب اینجا کلیک کنید.