افق روشن
www.ofros.com

شاپور احسانی راد درگفتگو با سایت اتحاد

پیکار کارگران بر علیه گرانی، بیکاری و نا امیدی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                                شنبه ٣ تیر ١٣٩١

شاپور احسانی راد در گفتگو با سایت اتحاد گفت:
اگر تا دیروز کارگران برای داشتن تشکل مستقل کارگری، برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، برای اجرای طرح بازنشستگی٢٠ ساله و ٢۵ ساله و بر علیه بی حقوقی و مطالبات صنفی تجمع و اعتصاب می کردند امروزتجمع و اعتصاب آنها نه تنها برای حقوق های معوقه یا جهت جلوگیری از اخراج و بیکاری صورت می گیرد بلکه در ابعاد اجتماعی بر علیه گرانی ، تورم و ناامیدی به مبارزه بی امان برخاسته اند.
همچنان نماینده ی اخراجی نورد پروفیل ساوه افزود در شهرهای مهم استان مرکزی در اراک و ساوه که کارخانه های تولیدی مهمی وجود دارد از آغاز سال ١٣٩١ تا کنون اخباراعتراض ها، اعتصابات ، تجمعات کارگری به گوش می رسد.کارگران کارخانه چینی سازی اسپیداربیش از ٨ ماه حقوق نگرفته اند و چندین دفعه راه پیمایی و تجمع آنها تاکنون منجر به نتیجه ای مشخص نشده است. اگرچه فرمانداری و فرمانده نیروی انتظامی قول مساعد برای پیگیری مطالبات آنها داده اند کارگران ریخته گری آسیا بیش از ٦ ماه حقوق نگرفته اند و در این مدت ۵٠ نفر از کارگران اخراج شده اند کارخانه بهینه تکنیک از اول سال تاکنون بیش از٣٠٠ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است و نزدیک به سه ماه از حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. کارخانه پارس چدن از اول سال تاکنون در یک مرحله ٩٠ نفر و در یک مرحله دیگر۴٠ نفر از کارگران را اخراج کرده است کارخانه پاک وش در چندین مرحله با اعتصاب و تجمع کارگران به علت حقوق معوقه روبرو بوده است و تعداد زیادی از کارگران خود را نیز اخراج کرده است. کارخانه کاریزخودرو از عید تاکنون بیش از ۴٠ نفر از نیروی کار خود را اخراج کرده است کارگران مس کاوه توانسته اند با توجه و اعتصاب در چندین مرحله حق افزایش تولیدخود را بعد از سالها به دست بیاورند این کارگران به دنبال طرح کارهای سخت و زیان آورو طرح طبقه بندی مشاغل هستند و با تازگی برای چند نفر از کارگران این شرکت برگه های بازنشستگی سخت و زیان آور از طرف بیمه صادر شده است.
کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و صفا نزدیک به ۴ ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده است و به همین دلیل برخی از کارگران به صورت انفرادی یا دسته جمعی با توافق کارفرما اخراج می شوند شهرصنعتی کاوه در شهرستان ساوه با بیش از ۵٠٠ واحد تولیدی ریز و درشت که از اول سال ٩١ تاکنون حدود ۴٠% این واحدهای تولیدی به طور کلی تعطیل و ورشکسته شده اند و بقیه این واحدهای تولیدی با ٣٠% راندمان خود تولید می کند. کارخانه ای مثل لاستیک پارس در حال حاضر عملاً تولید ندارد فقط کارگران به سر کار حاضر می شوند و حداقل حقوق خود را دریافت می کنند تعدادی از نیروهای این کارخانه اخراج شده اند.
شاپور احسانی راد در ادامه به افزایش شدید بهای برق، آب، گاز و مواد اولیه نداشتن تکنولوژی نوین، وجود باند های مافیایی که با تعطیلی کارخانجات می توانند از واردات سود سرشار ببرند اشاره کرد و گفت: تمام این عوامل دست به دست هم داده اند و باعث تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران شده انداین درحالی است که کارگران بیکار و اخراجی یا کارگرانی که ماهها حقوق نگرفته اند باگرانی نان این قوت لایموت مواجه می شوند و نان از سر سفره شان بریده می شوند آیا امروزکارگران می توانند در یک جبهه وسیع هم با گرانی و بیکاری و فقر و فلاکت و هم با غول ناامیدی مبارزه کنند و لبخند شادی بر چهره کودکانشان بنشانند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

٣/۴/١٣٩١