افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه پایانی اولین نشست مشترک

احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست


شرکت کنندگان ...                                                                                                سه شنبه ٦ تیر ١٣٩١

در روزهای ٢٢ الی ٢٤ ژوئن ٢٠١٢ برابر با ٢ الی ۴ تیرماه ١٣٩١ نشست تدارکاتی احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست در کلن آلمان برگزار شد. نشست با علم به تفاوتهای نگرشی و سیاسی، بر اشتراکات و بر همکاری های مشترک در اوضاع خطیر کنونی تاکید کرد.
این نشست در تداوم جلسات هیئت های نمایندگی احزاب و سازمانها و نهادها برگزار شد و در آن نمایندگان ٢۵ حزب، سازمان و نهاد سیاسی حضور داشتند. ۵ نهاد در این نشست بعنوان ناظر شرکت کرده بودند.
نشست اعلام کرد که ما بخشی از نیروی وسیع چپ و کمونیسم در ایران هستیم و نشست کنونی را سر آغازی برای یک تلاش مشترک وسیعتر کلیه نیروهای کمونیست و انقلابی برای نهادینه کردن همکاری ها و تبادل نظر تلقی میکنیم.
بدنبال بحثها حول چه باید کرد، نشست به توافقات زیر رسید:
١- تشکیل یک شورای نمایندگان از جریانات مختلف با وظیفه هماهنگی فعالیتها و تدارک نشست دوم طی ماههای آتی.
٢- سازماندهی اقدامات سیاسی معین برای تقویت این روند.
نشست تاکید کرد که در فضای ملتهب سیاسی ایران و جهان برای ایجاد یک بدیل انقلابی و کارگری و سوسیالیستی تلاش میکند. هدف نشست و تبادل نظرها، در مسیر یک آلترناتیو سوسیالیستی در ایران در تقابل با رژیم جمهوری اسلامی و تهدیدات امپریالیستی و راه حل های رفرمیستی و ارتجاعی آن است.
ما نیروهای شرکت کننده در این نشست، طبقه کارگر، کمونیستها و نیروهای انقلابی را به همکاری و تشریک مساعی در تقویت این روند دعوت میکنیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی!

زنده باد سوسیالیسم!

*************************

اطلاعیه نشست مشترک احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

تلاش برای شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی

جمهوری اسلامی در یک بحران همه جانبه دست و پا میزند و سرنگونی آن در دستور روز قرار گرفته است. سرکوب و خفقان سیاسی، تشدید بحران اقتصادی، فقر گسترده و گرانی، بیکاری و ناامنی اقتصادی، و هجوم به سطح معیشت طبقه کارگر و توده های زحمتکش، جامعه را در آستانه اضمحلال قرار داده است. سیاست اعمال ریاضت اقتصادی در کنار تحریم فلج کننده اقتصادی به وخامت اوضاع افزوده است. از طرف دیگر بی حقوقی سیاسی و اجتماعی و پایمال کردن هر روزه ابتدائی ترین حقوق زنان و جوانان جامعه ایران را در آستانه انفجار قرار داده است. در این اوضاع کل نیروهای اپوزیسیون بورژوائی ایران خود را آماده میکنند تا در هنگام رشد اعتراضات کارگری و توده ای به کمک قدرتهای امپریالیستی کنترل اوضاع را در دست بگیرند و نظام سرمایه داری را از تعرض انقلاب مصون بدارند.
بحران سیاسی و حکومتی در ایران در متن یک بحران منطقه ای و جهانی در حال تشدید است. تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا و همینطور جنبش ضد سرمایه داری در اروپا و آمریکا، افق تغییر را در جامعه ایران بیش از پیش باز کرده است. در این اوضاع دولتهای سرمایه داری و امپریالیستی تلاش میکنند تحرک مردم زحمتکش را با اتکا به میلیتاریسم و تهدیدات جنگی و آلترناتیو سازی مهار و سرکوب کنند. کمونیستهای ایران خود را موظف میدانند به این اوضاع پیچیده پاسخ دهند و در مورد مشخص اوضاع ایران راه حل انقلابی و کارگری را به میدان آورند.
ما کمونیستها اعلام می کنیم که آزادی جامعه ایران در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم شکستن کل ماشین دولتی، مستقر کردن وسیع ترین آزادیهای سیاسی، تضمین حقوق و برابری فردی و اجتماعی، و گذار به یک جامعه آزاد و عاری از ستم و استثمار است. ما پایان دادن به فقر و تبعیض و اختناق و نابرابری را با حفظ بنیادهای نظام استثمارگر طبقاتی کنونی غیر ممکن میدانیم.
ما کمونیستهای ایران ماهیت نزاع و کشمکشهای بین رژیم جمهوری اسلامی و قدرتهای امپریالیستی را ارتجاعی میدانیم. ما براین باوریم که دود سیاست تحریمهای اقتصادی و تهدیدات جنگی مستقیما به چشم کارگران و مردم ایران میرود. کارگران و مردم ایران در این میان ضمن تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ماهیت امپریالیستی سیاست قدرتهای غربی را افشا و برملا میکنند.
ما در اوضاع کنونی برای شکل دادن به یک آلترناتیو و بدیل سوسیالیستی، تامین ملزومات و رفع موانع آن تلاش میکنیم. ما طبقه کارگر، جنبش آزادیخواه زنان، جوانان انقلابی و مردم زحمتکش ایران را به اتحاد و تشکل در سطوح مختلف برای برافراشتن پرچم سوسیالیسم و بسیج حول یک راه حل انقلابی کارگری و شورائی فرا میخوانیم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی!

زنده باد سوسیالیسم!

اسامی شرکت کنندگان در نشست به ترتیب حروف الفبا:
١. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (ناظر) ٢. اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور ٣. اتحاد فدائیان کمونیست ۴. پیوند در خدمت کمونیست های ایران ۵. جمعی از چپ های کلن - آلمان ٦. حزب اتحاد کمونیسم کارگری ٧. حزب رنجبران ایران ٨. حزب کمونیست ایران ٩. حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) ١٠. سازمان آزادی زن ١١. سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) کمیته مرکزی ١٢. شبکه زنان (ناظر) ١٣. شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- تورنتو، کانادا (ناظر) ١۴. شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم ١۵. شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١٦. کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ ١٧. کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- کانادا (ناظر) ١٨. کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) ١٩. کمیته یادمان کشتار سیاسی دهه ٦٠ در ایران - مونترال ٢٠. نشست زنان چپ و کمونیست ٢١. نهاد همبستگی کارگری نورد راین وستفالن، آلمان (ناظر) ٢٢. نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان ٢٣. هسته اقلیت ٢۴. همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس ٢۵. هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)