افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه شورای نمایندگی

"نشست نیروهای چپ و کمونیست"

بمناسبت آغاز سال تحصیلی ١٣٩٢ - ١٣٩١


شورای نمایندگی ...                                                                                      پنجشنبه ٣١ شهریور ١٣٩١

اول مهر ماه، حدود ١٣ میلیون دانش آموز دختر و پسر مدارس ابتدائی، راهنمائی و دبیرستانی، که بخشی از نزدیک به ٢٠ میلیون کودک و نوجوان به اصطلاح لازم التحصیل هستند، به مدارس راه می یابند. بر اساس آمارهای رسمی، سه و نیم میلیون کودک از تحصیل محروم هستند و بیش از هفت میلیون دانشآموز در ایران ترک تحصیل کرده اند. بیش از ۲ میلیون از کودکان کار برای کمک به تأمین معیشت خانواده هایشان در کارگاهها و خیابان های سطح کشور پراکنده اند. کودکان و نوجوانان خانواده های مهاجر افغانستانی در موقعیت به مراتب دشوارتری قرار دارند. از طرف دیگر شمار مدارس خصوصی برای تحصیل فرزندان سرمایه¬داران و اقشار ثروتمند جامعه رو به افزایش رفته است و آموزش و پرورش به نحو بسیار آشکارتری چهره طبقاتی به خود گرفته است.
رژیم حاکم که همواره از رشد آگاهی و تقابل نسل جوان با سیاست های ارتجاعی و سرکوبگرانه اش هراسان است به اشکال گوناگون کوشیده است که مراکز آموزشی را به محیط هایی امنیتی تبدیل کند. سران رژیم همچنین تمام تلاش خود را به کار می برند تا کودکان و نوجوانان را خرافە پرست بار آورده و برای نیل به این امر درسهای مالامال از خرافات، دروغ و تحریف در جهت مقدس تصویر کردن جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و برحق نشان دادن سرمایەداران تحت عنوان کارآفرینان را بر محصلین تحمیل می کنند. در سال تحصیلی جدید در ادامه تشدید فشارهای رژیم جمهوری اسلامی به منظور جبران شکست سیاست اسلامی کردن محیط دانشگاهها در هزاران کلاس دانشگاهی طرح ارتجاعی و ضد انسانی جداسازی جنسیتی صورت گرفته است. در نتیجه اجرای این سیاست، امسال در بیش از ٦٠ دانشگاه ایران در برخی از رشته ها داوطلبان به صورت تک جنسیتی پذیرش می شوند. کارگزاران جمهوری اسلامی از مدتها قبل اعلام کرده اند که پذیرش دختران در ۷۷ رشته دانشگاهی و در ۳۶ دانشگاه متوقف خواهد شد. رژیم این سیاست مذبوحانه را با هدف مقابله با روند رشد فرهنگ پیشرو و مبارزه جویانه در محیط دانشگاهها به اجرا گذاشته است.
سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می شود که معلمان کماکان به خاطر سطح پائین حقوق شان ناچارند برای تامین معیتشت خانواده شان به شعل دومی هم روی آورند. این در حالی است که و خواسته ها و مبارزات حق طلبانه آنها در سالیان گذشته سرکوب گشته، رهبران تشکل های صنفی آن ها دستگیر و زند انی شده و در شرایط حاضر نیز مطالبات آن ها از طرف اداره آموزش و پرورش رژیم بی پاسخ مانده است.
علیرغم همه سیاست های سرکوبگرانه رژیم برای علیه محصلین و دانشجویان ، تجربه ٣٣ سال گذشته به حکومتگران ثابت کرده است که این نسل را نمی توان به تمکین واداشت. این نسل بخشی مهم از مبارزات ضد دیکتاتوری و عدالت خواهانه و رادیکال جامعه است. دانشگاه علیرغم همه سرکوبگرهای بی رحمانه رژیم علیه فعالین دانشجویی زنده است. این نسل می تواند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و درس گیری از تجارب گذشته دانش آموزان در ایران و جوانان مبارز در منطقه، خود را برای انجام وظایف انقلابی و مبارزاتی سنگین تری آماده کنند که سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی فقط یکی از حلقەهای آن است!

پیروز باد مبارزات انقلابی و رادیکال محصلین و دانشجویان!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم!

اسامی شرکت کنندگان در نشست به ترتیب حروف الفبا:
١. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (ناظر) ٢. اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور ٣. اتحاد فدائیان کمونیست ۴. پیوند در خدمت کمونیست های ایران ۵. جمعی از چپ های کلن - آلمان ٦. حزب اتحاد کمونیسم کارگری ٧. حزب رنجبران ایران ٨. حزب کمونیست ایران ٩. حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) ١٠. سازمان آزادی زن ١١. سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) کمیته مرکزی ١٢. شبکه زنان (ناظر) ١٣. شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- تورنتو، کانادا (ناظر) ١۴. شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم ١۵. شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران ١٦. کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ ١٧. کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- کانادا (ناظر) ١٨. کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) ١٩. کمیته یادمان کشتار سیاسی دهه ٦٠ در ایران - مونترال ٢٠. نشست زنان چپ و کمونیست ٢١. نهاد همبستگی کارگری نورد راین وستفالن، آلمان (ناظر) ٢٢. نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان ٢٣. هسته اقلیت ٢۴. همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس ٢۵. هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)