افق روشن
www.ofros.com

کتاب زنان انقلابی


نشر کارگری سوسیالیستی                                                                                        شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۵ مارس ۲۰۱٦

با گرامی داشت یاد و خاطرۀ تابناک رفیق فدایی خلق صبا بیژن زاده

"کتاب زنان انقلابی" که در تاریخ خرداد ماه ١٣٩۴ انتشار پیدا کرد با وجود استقبال عمومی از نسخه ی چاپ کاغذی آن به انگیزه روز تجدید میثاق با پیکار جهانی زنان زحمتکش علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی جهت مطالعه بطور رایگان در اختیار رفقا و دوستان بویژه "رفقا در میهن" و مخاطبان و پژوهندگان جنبش انقلابی، قرار می گیرد. لیکن، با مطالعۀ این کتاب،" این کتبیۀ خونبار"، بار دیگر بر این اعتقاد و ایمان خلل ناپذیر در برابر نظام شی واره ی سرمایه داری بویژه "جمهوری نکبت بار جهل و جنایت"، پای استوار می فشاریم که همانا خون رفیقان انقلابی و دختران طبقۀ کارگر در رگهایمان و آرمانشان در اندیشۀ ما- جاری است. مضاف بر این، مطالعۀ این کتاب احتمالاً در کسانی که در گوشه و پستوی خود نسبت به ساحت شکوهمند پیکارگران جنبش انقلابی؛ دختران مان و هدف سترگشان بی حرمتی می کنند، احساس شرم را برمی انگیزد. آنانی که به گفته نیمای بزرگ، " پر زاغی را به کف دارند و پندارند زیر چتر دم طاووس آرمیدستند". اینان با مطالعه همین کتاب که تنها بخشی از نبرد خونبار انقلابیون و دختران سوسیالیست است بایستی احساس شرم کنند و شمشیر زبان در نیام کام فرو کشند. بی تردید آینده ازآن آرمان جانباختگان ماست. کتاب زنان انقلابی را اینجا کلیک کنید

آناهیتا اردوان.

شنبه ١۵ اسفند ١٣٩۴. ۵ مارچ ٢٠١٦