افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ٨ مارس


انجمن صنفی برق - جمعهایی از فعالین                                                             یکشنبه ١۴ اسفند ماه ١٣٩٠

٨ مارس روز جهانی زن، روز مارش اعتراضی به نابرابری و زیردستگی زن در سراسر دنیاست. ٨ مارس روز اعتراض به حق نیمی از انسانهای این دنیاست به تبعیضاتی که علیه آنان اعمال می شود و در جایگاه انسان درجه دوم قرارشان داده است. اعتراض نه به مردان جامعه، آن طور که فمنیسم می اندیشد، بلکه به سیستمهای حاکم بر جوامع که بر مبنای نابرابری و بهره کشی انسان از انسان و به منظور کسب سود شکل گرفته اند! در این دنیای وارونه نه تنها زنان، بلکه اکثریت عظیم مردان نیز از شأن انسانی تقلیل داده شده و به کارگر تنزل یافته اند که باید به سرمایه دار سود برسانند. از اینرو تنها زنان نیستند که از نابرابری و ستم در دنیای موجود رنج می برند، کارگران و همه انسانهای زحمتکش دنیا هم مشمول ستمگری اقلیت یک درصدیها هستند و به این خاطر سرنوشتی بسیار نزدیک از نظر اجتماعی به هم و راه حلی واحد دارند. گرچه اکثریت زنان جوامع متعلق به طبقه کارگر هستند و وضعیتشان بدتر از مردان کارگر است، اما بقیه زنان از طبقات دیگر اجتماعی به خاطر تبعیض جنسیتی در مقام پست تری نسبت به مردانشان قرار دارند و از اینجاست که با طبقه کارگر وضعیتی اجتماعا مشابه دارند. در نتیجه ، هر اعتراض اجتماعی به نابرابریها منافع اکثریت انسانها شامل کارگران، زنان، جوانان، کودکان و همه زحمتکشان را در خود دارد. این واقعیت در طول تاریخ جوامع طبقاتی همواره در جربان اعتراضات در کشورهای مختلف تکرار گشته است. و در دوره جدید از یک سال قبل در گستره ای جهانی و شدتی بی نظیر خود را نمایان کرده است. این مقطع تاریخی مهم برای طرح و پیگیری مطالبات زنان ایران می تواند نقطه امید باشد.
ما کارگران از مطالبات زنان دفاع می کنیم و در راه رسیدن به خواسته های مشترک متحد و هم پیمان با جنبش زنان هستیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعهایی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

١٣/١٢/ ١٣٩٠