افق روشن
www.ofros.com

!گرامی باد روز جهانی زن


چریکهای فدایی خلق ایران                                                                                    شنبه ١۹ اسفند ۱۳۹۱

امروز زنان آگاه و مبارز در شرایطی رور جهانی زن را با برگزاری میتینگ ها و نمایشات خیابانی گرامی می دارند که زنان کارگر و زحمتکش در زیر بار تبعیض و بیکاری و جنگ و سرکوب ناشی از سلطه نظام سرمایه‌داری در فقر و ناامنی به سر برده و صرفا به خاطر "زن" بودنشان، با بی‌حقوقی مضاعفی که نظام استثمارگرانه و مردسالار حاکم در عرصه‌های مختلف به آنان تحمیل کرده نیز دست و پنجه نرم می کنند.
در ایران زیر سلطه نظام سرمایه ‌داری وابسته به امپریالیسم و رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، دیکتاتوری حاکم شرایط بس طاقت‌فرساتری را به زندگی زنان ما حاکم کرده است که زبان از بیان ابعاد مخرب آن قاصر است. این رژیم نیمی از جامعه یعنی زنان را رسما و بر اساس قوانین ارتجاعی خویش شهروند درجه دوم محسوب کرده و برابری حقوق آن ها با نیمه دیگر را وحشیانه نقض و آنان را به خاطر خواست عادلانه و بدیهی برابری سرکوب می کند. در نتیجه سلطه چنین رژیم سرکوبگری است که ما می‌بینیم اوضاع حیات و معاش زنان ما روز بروز وخیم‌تر شده و آمار دختران فراری، زنان کارتن‌خواب و خودکشی زنان هر روز فزونی می‌گیرد. واقعیتی که زنان مبارز و آگاه را هرچه وسیعتر به مقابله با نظام حاکم سوق داده است. تحت سلطه جمهوری اسلامی بدیهی ترین حقوق زنان از حق انتخاب آزاد پوشش، حق طلاق گرفته تا حق برابری دستمزد، حق حضانت فرزند و... بیرحمانه سرکوب گشته و خلاصه هیچ حقی از تعدی این رژیم جنایتکار مصمون نمانده است. به همین دلیل هم ما هر روز شاهد اخباری مبنی بر اعتراضات و مبارزات زنان در کارخانه‌ها ،خیابان‌ها و مراکز آموزشی و... بر علیه رژیم زن ستیز حاکم و قوانین سرکوبگرانه آن می باشیم. این واقعیت نه تنها وظیفه دفاع از این اعتراضات و مبارزات را در مقابل زنان آگاه و نیرو های انقلابی قرار می دهد، بلکه همچنین وظیفه تعمیق و گسترش آن و بردن این آگاهی در میان زنان را نیز با بر جستگی در مقابل آن ها قرار می دهد که پیروزی این مبارزات به مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به مثابه حافظ نظام سرمایه‌داری وابسته و سلطه امپریالیسم گره خورده و این امر نیز جز از طریق انقلابی توده‌ای و قهر آمیز، نا ممکن است. انقلابی که نقش آفرینی زنان به مثابه نیمی از آحاد جامعه در آن انکار ناپذیر است.
با گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن باید کوشید تا مبارزه برای تحقق مطالبات برحق زنان جهت رسیدن به برابری کامل با مردان را هرچه بیشتر گسترش داده و عامل اصلی این نابرابری یعنی نظام سرمایه داری را آماج حملات زنان مبارز نمود. چرا که تاریخ ثابت کرده که تنها با نابودی نظام سرمایه داری است که ستم بر زنان همچون سایر مظالم و ستم‌ها برای همیشه از زندگی جامعه رخت برکنده و امکان بر پائی دنیائی آزاد و رها از نابرابری مهیا می گردد.

فرخنده باد ٨ مارس روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش!

هر چه توفنده تر باد مبارزات زنان تحت ستم برای تحقق حقوق برابر!

نابود باد رژیم ضد خلقی و زن ستیز جمهوری اسلامی با همه دار و دسته های درونی اش!

زنده باد انقلاب!

با ایمان به پیروزی راهمان

چریکهای فدایی خلق ایران - ٧ مارس ٢٠١٣