افق روشن
www.ofros.com

!٨مارس، روز جهانی زن، بر زنان ستمدیده ایران گرامی باد


چریکهای فدائی خلق                                                                                          پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۹٦ - ٨ مارس ۲۰۱٨

روز جهانی زن، امسال از معنا و ارزش مبارزاتی خاصی برای زنان محروم و ستم کشیده ایران برخوردار است. امسال در شرایطی زنان مبارز ما به استقبال روز جهانی خود می روند که مبارزات قهرمانانه آنها همدوش با مردان جان به لب رسیده در حدود صد و چهل شهر کشور، لرزه بر اندام رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی انداخته است. خیزش دی ماه که طی آن توده های بپاخاسته ، کارگران و زحمتکشان و اقشاری از خرده بورژوازی تحت ستم شهری ، قهر ضد انقلابی جمهوری اسلامی را با قهر انقلابی پاسخ دادند ، نمایش آشکار عدم مشروعیت و پوسیدگی و بی آیندگی رژیمی بود که ٣٩ سال است سلطه خود را با دار و شکنجه حفظ و تداوم بخشیده است.
در ادبیات انقلابی ، همواره گفته شده است که سرکوب زن ، سرکوب جامعه است. صحت این گفته را جمهوری اسلامی در طی ٣٩ سال گذشته با ارتکاب به ننگین ترین جنایات از بیکار سازی و خانه نشین کردن زنان گرفته تا اسید پاشی به روی زنان تا سنگسار کردن آنان و سرکوبگری های دیگر که نه فقط متوجه زنان بلکه خانواده آنان و کل جامعه می باشد ، به اثبات رسانده است. اما این رژیم به رغم اعمال شدیدترین دیکتاتوری ها که زن ستیزی یکی از جلوه های بارز آن می باشد ، هرگز قادر به خاموش کردن آتش مقاومت و مبارزات زنان ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی نشد. در تمام این سالها و به رغم همه تشبّثات و درنده خوئی های دژخیمان حاکم جهت پیشبرد سیاست زن ستیزانه ، اما روزی نبوده که زنان آزادیخواه ما با مبارزات خود علیه نقض حق آزادی پوششان این رژیم را به مصاف نطلبیده و دیگر مقررات زن ستیزانه اش را به سُخره نگرفته باشند. درست در ادامه همین مبارزه خستگی ناپذیر و با اوج گیری مبارزات قهرمانانه و درگیری های قهر آمیز توده ها با دژخیمان رژیم در جریان خیزش ، خود شاهد بودیم که برخی از زنان در مجامع عمومی اقدام به برداشتن روسری خود کرده و با "کشف حجاب" به جنگ "حجاب اجباری" رفتند.
در چنین اوضاعی و در شرایطی که با خیزش دیماه توده های دربند ایران ، شرایط مبارزاتی نوینی در جامعه شکل گرفته ، امروز سرمایه داران وابسته و اربابان جمهوری اسلامی (امپریالیستها) مرگ این رژیم را در آستانه می بینند. از این رو آنها دست به ترفند هائی می زنند که دستاویز قرار دادن مسئله زنان و ستم بر آنان و در همین رابطه ظاهراً دفاع از لغو حجاب اجباری یکی از آن ترفند ها می باشد. امروز هیچ رسانه امپریالیستی نیست که نکوشد همه مبارزات انقلابی توده های ما را در مبارزه با حجاب اجباری خلاصه کرده و سعی نکند توجه مردم ایران و مردم جهان را از بسیاری از مسایل جامعه ملتهب ایران - چه مسایل دردناک معیشتی و اجتماعی و چه مسایل مبارزاتی آن - به سوی این امر بکشاند. در داخل ایران نیز کار به جائی کشیده است که برپا کنندگان اولیه این رژیم و اولین جلادان و سرکوبگران زنان نیز سعی دارند خود را مخالف حجاب اجباری جا بزنند. اتفاقاً ، یکی از جلوه های پوسیدگی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی ، که بویژه پس از خیزش انقلابی توده ها در سطحی وسیع به نمایش در آمد ، اجبار بخش هایی از این حکومت زن ستیز مذهبی در اعلام توافقشان در عدم اجبار در حجاب می باشد. آن هم در شرایطی که هیچ کس فراموش نکرده است که تحمیل حجاب اجباری با پایمال نمودن حق آزادی پوشش زنان یکی از اولین تهاجمات جمهوری اسلامی به مردم ما و زنان آزاده ما بود ، هجومی که در ٣٩ سال گذشته همه سردمداران جمهوری اسلامی و همه دار و دسته های درونی این رژیم زن ستیز همواره بر ضرورت آن تاکید نموده و لحظه ای از اعمال آن از طریق سرکوب های وحشیانه باز نمانده اند.
امروز خیزش دی ماه با دگرگون کردن فضای سیاسی جامعه و با به نمایش گذاشتن پوشالی بودن دیکتاتوری حاکم در هر کوی و برزن ، بخش هائی از جمهوری اسلامی را در راستای حفظ این جُرثومه فساد و تباهی بر آن داشته که قیافه حق به جانب مخالفت با اجبار حجاب به خود گرفته و بکوشند تا بر موج اعتراضات زنان سوار شده و مبارزات بر حق آنها را به بیراهه ببرند. اگر تاج زاده از اصلاح طلبان حکومتی علنا با اجبار در حجاب مخالفت می کند ، سید حسین موسوی تبریزی نیز می کوشد چنین جلوه دهد که حتی خمینی جنایتکار هم با اجبار در حجاب مخالف بوده است. این جلاد شناخته شده جمهوری اسلامی که دستانش تا مرفق به خون زنان آزادیخواه و مردان مبارز ما آغشته است ، حال در کسوت اصلاح طلب مدعی شده که: "امام نمی‌خواستند با زور شلاق حجاب اجباری شود ؛ ولی متاسفانه توسط عده ای این تصمیم گرفته شد و بعضی‌ ها درکمیته‌ های انقلاب ، گشت ارشاد راه انداختند". (در گفتگو با سایت مباحثات). این جلاد همچنین با گفتن این که "قبل از اجباری‌شدن حجاب ، خیلی از خانم‌ ها ، بیش‌تر از امروز و با اختیار خودشان ، حجاب داشتند" ، در حالی که تلاش دارد خود را مخالف اجباری بودن حجاب نشان دهد ، در حقیقت شکست فاحش این رژیم در تحمیل حجاب اجباری بر زنان را بر زبان آورده است. دیگر لازم نیست تأکید شود که این لاطائلات در شرایطی گفته می شود که همه سردمداران جمهوری اسلامی از ریز تا درشت ، در طول حیات این رژیم مذهبی سرکوبگر همواره حجاب را جزئی جدائی ناپذیر از فرهنگ منحط اسلامی خود جا می زدند. آنها در اوج تعرض مرگبار و سرکوبگرانه خود به توده های آزادیخواه و انقلابی ایران در اوایل دهۀ ٦٠ ، حتی توسط قداره بندان خویش ، پونز به سر زنان بی حجاب فرو می کردند.
همه واقعیات فوق بیانگر آنند که مردم ما و به خصوص زنان مبارز ایران باید بیش از هر زمان دیگر هوشیار بوده و خود را از افتادن در دام فریبی که اینان و رسانه های امپریالیستی بر سر راهشان می گسترند ، مصون نگاه دارند. همان طور که رسانه های امپریالیستی برای حجاب کشیدن بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی ، می کوشند از اعتراض زنان به حجاب اجباری سوء استفاده کنند ، اصلاح طلبان حکومتی هم در شرایطی که مردم در خیزش دی ماه فریاد می زدند "اصلاح طلب ، اصولگرا ، دیگه تمامه ماجرا" ، حال با تکیه بر شکست سیاست حجاب اجباری و قیافه دفاع از حق آزادی پوشش گرفتن ، در تلاش اند تا در میان مردم و زنان برای اندیشه های اصلاح طلبی جا باز کرده، در مبارزات آنها نفوذ کنند و خشم انقلابی زنان ستمدیده را از سرنگونی جمهوری اسلامی به بیراهه ببرند. واقعیت این است و این را همه تجربیات ٣٩ سال گذشته نشان داده است که اصلاح طلبان دشمنان قسم خورده مردم ما بوده و همه کارشان این است که از نظام ظالمانه حاکم "آسیب زدائی" کنند. در حالیکه شرط رهائی زنان و رفع هرگونه ظلم و ستم و تبعیض بر آنها سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی نظام ظالمانه سرمایه داری وابسته حاکم می باشد. در چنین شرایط حساسی ست که زنان آگاه و مبارز ما در صفوفی فشرده تر و با انرژی مبارزاتی متراکم تری به استقبال روز جهانی خود می روند.

زنان تحت ستم و مبارز ایران!
شما در جریان مبارزات طولانی خود همدوش با بقیه توده های ستمدیده ، بارها توانستید پوزه اصلاح طلبان حکومتی و سیاستهای زن ستیزانه جمهوری اسلامی را به خاک بمالید و تلاشهای مذبوحانه امروز اینها که با مشاهده امواج انقلاب برخاً "آزادیخواه" و مدافع "دلبخواهی بودن حجاب زن" شده اند درست به خاطر مقاومت ها و دلاوری های شماست که صورت می گیرد. نه تنها این دار و دسته ضد انقلابی که دستشان به خون نسلی از زنان مبارز ما آلوده است ، بلکه اربابان امپریالیست آنان با تبلیغات گسترده جهانی شان قصد آن دارند که ضمن فریب مردم و زنان تحت ستم ایران ، برای ادامه حیات جمهوری اسلامی و حفظ نظام گندیده سرمایه داری وابسته ایران زمان بخرند. بیائید در روز جهانی زن با درس گیری از روح مبارزاتی و حق طلبانه مبارزات پیشینیان خود در سراسر جهان ، فریبکاران زن ستیز را افشاء و نسخه های ضد انقلابی و تفرقه افکنانه آنها را با اتحاد خویش علیه کلیت نظام زن ستیز جمهوری اسلامی نقش بر آب سازیم. زنان آگاه ما از 8 مارس فرصتی می سازند تا بار دیگر بر این حقیقت تاکید گردد که نابودی جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته، شرط رهائی زنان و رسیدن به جامعه ای آزاد، آباد و رها از ظلم و ستم می باشد.

پیروز باد مبارزات زنان ستمدیده ایران در جهت رسیدن به آزادی!

هر چه مستحکمتر باد پیوند مبارزاتی زنان و مردان تحت ستم ایران

در مبارزه برای به گور سپردن رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!

چریکهای فدائی خلق ایران

١۵ اسفند ١٣٩٦ - ٦ مارس ٢٠١٨