افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس روز جهانی زن گرامی باد

اتحاد بین المللی - جمعی از کارگران...                                                                    پنجشنبه ١٣ اسفند ۱٣٨٨

مبارزات دلیرانه زنان کارگر کارخانجات نساجی نيويورک در ۸ مارس ۱۸۵۷ نظام سرمایه داری را در وحشتی عمیق فرو برد،زنان مبارز وآگاه در این روز علیه شرایط سخت وطاقت فرسای، از جمله ساعات کار طولانی ودستمزد ناچیز وانواع محرومیت های دیگر بپاخواستند.هرچند این اعتراض شجاعانه توسط پلیس سرمایه داری سرکوب شد ،اما تاریخی ماندگار برای مبارزات طبقه کارگر را رقم زد.
سال ١٩٠٧ بود ، در دوره ای که مبارزات زنان برای تامین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج گرفته بود، بمناسبت پنجاهمین سالگرد هشت مارس، زنان دست به تظاهرات زدند، و جنبش کارگری و سوسیالیستی در آن دوران، به یک پدیده متحد بین المللی تبدیل گشته بود. زنان کارگر و روشنفکر انقلابی بسیاری در صفوف این جنبش مبارزه می کردند. در این میان، پیشگامانی بودند که بر ضرورت مبارزه مشخص علیه ستم جنسی و مبارزه برای برابری اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زن و مرد، انگشت گذاشتند. آنها مبارزه می کردند تا نشان دهند که این امر جزئی لاینفک، مهم و غیر قابل چشم پوشی از مبارزه برای رهایی همه ستمدیدگان دنیاست. آنها بدرستی معتقد بودند که این مبارزه ، تاخیر بردار نیست. پایه و پشتوانه تلاش آن پیشگامان، مبارزات در حال گسترش توده زنان در آمریکا و اروپا بود که مسئله زن را بمثابه یک مسئله حاد و در دستور کار مطرح می کرد.
در زمان حال با گذشت حدود ١۵٣ سال از آن واقعه محرمیت زنان در اشکال مختلف کماکان ادامه دارد واین بیانگر پایمال شدن حقوق انسانی در نظام غارتگر سرمایه داری است.
در ایران اما شرایط زندگی به مراتب سخت تر و زنان جامعه ما از ظلم وبیعدالتی مضاعف رنج میبرند ،مبارزات زنان شجاع ایران در اشکال متفاوت ادامه دارد ،زنان کارگر ،پرستار،معلم علاوه بر مبارزه برای بهبود شرایط کار ودستمزد در کنار دیگر زنان مبارز همدوش با مردان در صف اول مبارزه علیه رژِیم ضد بشری جمهوری اسلامی قرار دارند ودر این راه مورد سرکوب شدید (اعدام ،سنگسار،شکنجه،تجاوز،زندان وانواع محرومیت ها قرار گرفته اند) ولی نه تنها از پای ننشسته بلکه مصمم تر به راه خود تا رسیدن به آزادی وعدالت ادامه خواهند داد.
ما روز ٨ مارس که سمبل مبارزاتی زنان نام گذاری شده را به آنان شاد باش گفته برای زنان جامعه در این پیکار بزرگ آرزوی پیروزی داریم.از نظر ما اتحاد طبقاتی کارگران وزحمتکشان تضمین کننده آزادی زن از چنگال بیعدالتی ونابربری است.

زنده باد اتحاد جهانی زنان ومردان کارگر و زحمتکش علیه سرمایه داری وارتجاع.

نابود باد نظام سرمایه داری در اشکال مختلف.

برقرارباد سوسیالیسم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران_سوییس

جمعی از کارگران پیشرو تبعیدی - سوییس

٠٣-٠٣- ٢٠١٠