افق روشن
www.ofros.com

!مبارزه علیه تبعیض جنسی جزیی جدا ناپذیر از مبارزه کارگران است

اتحاد بین المللی                                                                                                  یکشنبه ١٦ اسفند ۱٣٨


اطلاعیه اتحاد بین المللی بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن

مبارزه علیه تبعیض جنسی جزیی جدا ناپذیر از مبارزه کارگران است!

تداوم تبعیض و ستم علیه زنان در اقصی نقاط جهان نشانی از اوج ورشکستگی نظام سرمایه داری و در عین حال چالشی اساسی برای انسان قرن بیست و یکم است. اگر سالها پیش بی حقوقی زنان با عدم حضور آنان در عرصه کار مزدی توجیه شده و کار زنان بدلیل عدم پرداخت دستمزد برسمیت شناخته نمی شد در قرن بیست یکم زنان تولید کننده بخش اعظم فراورده های تولیدی و خدماتی چه بصورت کار مزدی و چه کار پرداخت نشده هستند. اما این درجه از مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز موقعیت نابرابر زنان را بهبود نبخشیده است. سخت ترین شرایط کار و پایین ترین دستمزدها و انواع تبعیضها سهم زنان در اقتصاد و مناسبات سرمایه داری است که کسب سود هر چه بیشتر فلسفه وجودی آن است.
در ایران تحت حاکمیت یک رژیم تمام عیار مذهبی این تبعیض ابعاد مضاعف و دهشتناکی به خود گرفته و زنان و دختران قربانی اصلی آپارتاید جنسی در ایران هستند. زن در جامعه ایران حتی از ابتدایی ترین حقوق برسمیت شناخته شده که در بسیاری از جوامع نابرابر تثبیت شده نیز محروم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی و تمام قوانین حقوقی و قضایی در حوزه های مختلف جامعه, از جمله کار, خانواده و حضور در جامعه نقض آشکار ابتدایی ترین حقوق زنان است.
اما با تمام این شرایط نابرابر جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان در ایران نقش و سهم مهمی در اعتراضات و مبارزات مردم ایران بویژه در سالهای اخیر داشته است. دستاوردهای تاکنونی این مبارزه و جایگاه جنبش زنان در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای ایجاد جامعه ای بری از نابرابری و بی حقوقی انکار ناپذیر است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن ارج گذاری به مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان به سهم خود در تقویت و حمایت آن می کوشد. مبارزه علیه تبعیض جنسی جزیی جدا ناپذیر از مبارزه کارگران علیه کل مناسبات سرمایه داری است!

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن!


اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٦ مارس ٢٠١٠

info@workers-iran.org
www.etehadbinalmelali.com