افق روشن
www.ofros.com

هشت مارس، روز جهانی زن

!تبعیض جنسی درقرن بیست و یکم شرم آور است


اتحاد بین المللی                                                                                         پنجشنبه ١٨ اسفند ماه ١٣٩٠

از هشت مارس ١٨۵٧ که اعتراض و تظاهرات زنان کارگر نیویورک آمریکا با خواست افرایش دستمزد و کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار با یورش پلیس آمریکا روبرو شد نزدیک به ١٦٠ سال می گذرد و از تصویب روز هشت مارس به عنوان روز جهانی زن در سال ١٩٢١ بیش از ٩٠ سال میگذرد. به یمن مبارزات طولانی زنان، طبقه کارگر و بشریت آزادیخواه خواست برابری زن و مرد در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به حقی انکار ناپذیر تبدیل شده است. با این وجود در آستانه بزرگداشت ٨ مارس امسال نه تنها برابری زن و مرد در پیشرفته ترین کشورهای جهان تامین نشده است بلکه در سطح بین المللی موقعیت تبعیض آمیز زنان یکی از شاخص های نظام سرمایه داری است. با اینکه بیش از دو سوم ثروت و نعمات مادی جهان توسط زنان کارگر تامین میشود اما این زنان از پایین ترین استانداردهای زندگی برخوردار بوده و زیر خط فقر بسر میبرند. با اینکه در سالهای اخیر بر تعداد زنان شاغل در مراکز تولیدی در سطح جهان بطور گسترده ای افزوده شده است اما تفاوت میان دستمزد مردان و زنان فاحش است. اگر چه تبعیض علیه زنان قدمت طولانی دارد اما سرمایه داری قرن بیست و یکم با نهادینه کردن هر چه بیشتر این تبعیض و پایین نگه داشتن دستمزد زنان و بدین وسیله کاهش هزینه تولید سود هر چه بیشتری کسب می کند. گسترش فحشای سازمان یافته بر اثر فقر، گسترش سرسام آور صنعت کار خانگی، دستمزد پایین و شرایط غیر انسانی کار در پیشرفته ترین مراکز تولیدی، بخشی از تصویر نابرابر موقعیت زنان در جهان امروز است.
علاوه بر چالشهای عظیم فوق، متاسفانه مردسالاری توسط جنبش های منتقد نظام سرمایه داری بطور شایسته به چالش کشیده نمی شود. علائق و منافع زنان کارگر حتی در تشکلهای کارگری در سطح بین المللی بطور شایسته ای نمایندگی نمی شود.
در ایران تحت حکومت اسلامی در آستانه بزرگداشت ٨ مارس ٢٠١٢ موقعیت زنان بسیار دردناک است. زنان در ایران نه تنها از ابتدایی ترین حقوق برسمیت شناخته شده در سطح بین المللی برخوردار نیستند بلکه خصوصی ترین حوزه زندگی آنان از تعرض حکومت و قوانین و عوامل رژیم اسلامی در امان نیست. با دستگیری و تبعید اجباری بسیاری از فعالین جنبش برابری طلب زنان در سالهای اخیر، رژیم اسلامی تلاش دارد قوانین ارتجاعی همه جانبه تری را بر علیه حقوق اولیه زنان به تصویب برساند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران نه تنها نسبت به معیارهای مردانه و فرهنگ حاکم مردسالارانه بر جامعه معترض می باشد بلکه منتقد آن در میان تشکلهای کارگری بوده و برای برابری کامل حقوق زنان با مردان در عرصه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی مبارزه میکند. ما خود را جزیی از جنبش جهانی برای تامین حقوق برابر میان زنان و مردان در تمام شئون زندگی و کار دانسته و در آستانه بزرگداشت ٨ مارس بر تعهد خود در این مبارزه پای میفشاریم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org

http://www.etehadbinalmelali.com

٨ مارس ٢٠١٢