افق روشن
www.ofros.com

بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن

دعوت به شرکت در سمینار مشترک در حمایت و همبستگی با مبارزات زنان

فدائیان کمونیست                                                                                                                          دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ - ٢٣ فوریه ۲۰۲۲