افق روشن
www.ofros.com

٨ مارس امسال روز همبستگی با مبارزات زنان ایران گرامی بایدسازمان اتحاد فدائیان کمونیست                                                                             یکشنبه ١٦ اسفند ۱٣٨٨

راست است که ٨ مارس امسال را باید بنام روزهمبستگی جهانی با مبارزات زنان ایران نام نهاد . چراکه بخش اعظم زنان ایرانی بویژه زنان جوان وروشنفکر درمبارزه با آپارتاید جنسی با یکی از زن ستیزترین رژیم مذهبی دنیا درجامعه ای عمیقا مردسالار مواجه اند .با این وجود برای احقاق حقوق پایمال شده خویش و پایان دادن به آپارتاید جنسی فشارهای زیادی را متحمل شده اند. زندان ، شکنجه ، تجاوز ، اعدام ، روشها و سیاست هائی بوده است که رژیم جمهوری اسلامی برعلیه زنان مبارز بکار برده است اما هرگز نتوانسته صدای آزادیخواهانه وبرابری طلبانه آنها را خاموش سازد . سال گذشته درمیدان نبرد علیه جمهوری اسلامی، زنان آزادیخواه ومترقی درپیشاپیش صفوف مردم معترض با شور شعف پایان ناپذیر وشجاعت وشهامت خود بر مرتجعین حاکم ونیز به افکارعمومی مترقی دنیا نشان دادند که خواهان تغییرات اساسی درزندگی خود هستند ، از آن جمله خواهان برافتادن آپارتاید جنسی و محو هرگونه نظام مردسالار هستند. به همین خاطر ودر پرتو همین مبارزات ورشادت ها است که امسال توجه همه جهانیان به مبارزات زنان ایران جلب شده است و زنان با تشدید مبارزه خود توانسته اند جنبش آزادیخواهانه زنان و حقانیت آن را به جهانیان شناسانده و افکار عمومی جهان را پشتوانه ادامه مبارزات خودسازند.اما هشت مارس تنها برای زدودن و نابودکردن آپارتاید جنسی و سایر تبعیضات علیه زن محدود نیست ،بلکه درعین حال برابری حقوق ، بهبود شرایط کار ،لغوکارکودکان ، تامین آزادی بیان وتشکل و تجمع وسرانجام محومالکیت خصوصی بورژوائی و استثمار انسان ازانسان نیز هست که بعنوان قانون اساسی جامعه سرمایه داری منشا اصلی نابرابری و ستم واستثمار وتبعیض مضاعف برزنان است.
زنان ومردان مبارز!امروز صدو پنجاه سال از هشت مارس ١٨۵٧،میگذرد. دراین روز زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها ریخته و خواهان افزایش دستمزد ، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار و رفع تبعیضات جنسی شدند با اینکه این تظاهرات با حمله پلیس سرکوب شد اما بعد از کوششهای زیاد زنان سوسیالیست در راس آنها کمونیست مشهور کلارازتکین در سال ١٩١٣ هشت مارس بعنوان روز جهانی زن تثبیت شد. و بالاخره در سال ١٩٧۵، یعنی حدود ٩٠ سال بعد از مبارزاتی سخت بعنوان روزجهانی همبستگی با مبارزات زنان به سازمان ملل نیز تحمیل گردید.
درست است که دراین یکصدو پنجاه سال مبارزه برعلیه تبعیضات جنسی ونابرابری حقوق زنان،برای این جنبش وکل بشریت مترقی دست آوردهای زیادی در برداشته است اما دربسیاری از نقاط جهان از جمله درایران هنوز خواست هائی که توسط زنان کارگر نیویورک دریکصد و پنجاه سال قبل مطرح شدند، برآورد ه نشده است . درخود آمریکا که یکی از پرآوازه ترین کشورهای مدعی دموکراسی وبرابری زنان دردنیا است هم اکنون طبق آمار سازمان عفو بین الملل از هرده زن یک نفر در ملاء عام مورد خشونت قرار میگیرد .زنان و دختران از سن ١۴ سالگی درخانه وخیابانها ودرمحیط های کار وتحصیل مورد خشونت كلامی و رفتاری جنسی قرارمیگیرندو همچنین از هر ١۵ زن آمريكايی دو زن در سال ، محل تحصيل و کار خود را تغيير می دهند و علت اصلی آن را آزار های جنسی و رفتارهای خشونت آميز مردان اطراف محل كار يا تحصيلشان به آنها اعمال میشود ،ذکر میکنند. علاوه بران ده ها مورد بی حقوقی وتبعیض جنسی و خشونت برعلیه زنان درآمریکا یکی از مشکلات بزرگ این کشو محسوب میشود .روشن است که درمقایسه با آمریکا واروپا کشورهای سرمایه داری نظیر ایران و افغانستان به جهنمی برای زنان درآمده است .میلیونها زن دراین کشورها ی جهان به بردگی جنسی کشیده میشوند مردسالاری و کشتار زنان ودختران بدست مردان خانواده ، سنگسار ، شوهردادن اجباری به مردان مسن ، به کارگرفتن دختران کم سن وسال درکارگاه ها وکارخانه ها ، فروش دختران کم سن وسال بمنظور سوء استفاده جنسی در کاباره ها و عیاشخانه های کشورهای معظم سرمایه داری همه وهمه بمثابه تبعات نظام منحط سرمایه داری بر زنان اعمال میشود . درکشورما ایران نیز برغم تاریخ یکصدصاله مبارزه زنان برای لغو آپارتاید جنسی اما هنوز روشها وسنت های ارتجاعی زن ستیز نه تنها از بین نرفته است بلکه درنتیجه استقرار حکومت مذهبی سنت های عقب مانده و زن ستیز اسلامی به وسیله زور سرنیزه دولت قانونیت پیدا کرده است وزن همچون سالهای اول قرن گذشته دربی حقوقی و تحقیر و تبعیض به سرمیبرد و دربهترین حالت بعنوان نصف مرد به حساب میاید . بنابراین است که مبارزات زنان درپیکار علیه ستم واستثمار وزور وسرکوب نظام سرمایه داری ودولت مذهبی آن درایران ازجایگاه مهمی برخورداراست وباید مورد پشتیبانی وحمایت افکارعمومی مترقی ایران وجهان قرارگیرد. چراکه معیار آزادی خواهی وسلامت هرجامعه ای درمیزان دفاع از حقوق زنان وبرسمیت شناختن ورعایت آن درعمل است که سنجیده میشود.
هشت مارس امسال را درشرایطی برگزار میکنیم که ده زن ودختر بدلیل اعتراض به ستم واستثمار وتبعیضات جنسی درزندانها به سرمیبرند هشت مارس امسال را به روز اعتراض به آپارتاید جنسی در جامعه وخانه ومدرسه ومحل کار وبه روز مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم تبدیل کنیم وبا تداوم مبارزات خود برعلیه نظام زن ستیز جمهوری اسلامی یاد زنان و مردان سوسیالیست و مترقی وانقلابی را که جان وهستی خویش را درراه نابودی یکی از پلید ترین پیامدهای نظام طبقاتی نهادند،گرامی داریم .

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

١۴ اسفند ١٣٨٨برابر با ۵ مارس ٢٠١٠