افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ٨ مارس روزجهانی همبستگی با مبارزات زنان


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                        پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۹٦ - ٨ مارس ۲۰۱٨

هشتم مارس امسال مصادف است با اوج گیری مبارزات زنان ایران علیه تبعیضات جنسی و قوانین ومقررات و سنت های زن ستیز ومردسالار درجامعه. بموازات اوج گیری اعتراضات واعتصابات کارگری و تظاهرات گسترده دیماه امسال ،اقدامات زنان پیشرو که به دختران خیابان انقلاب، معروف شدند، برعلیه حجاب اجباری این سمبل ارتجاع مذهبی و شرکت گسترده زنان دراعتصابات واعتراضات کارگری وحرکتهای اعتراضی توده ای، برگ نوینی را به تاریخ مبارزات زنان ایران برای ازادی و ورهائی ازستم واستثمار، افزود.
زنان ایرانی درمبارزه با آپارتاید جنسی نه تنها با یکی از زن ستیزترین حاکمیت های سرمایه داری روی زمین مواجه اند، بلکه همچنین با سنت ها و خرافات و تعصبات مذهبی و تفکرات ارتجاعی اقشار مختلف مردم نیز درجنگند و به همین سبب درمبارزه برعلیه تبعیضات جنسیتی با فشارها و محدودیت های زیادی مواجه اند. آزار و اذیت درکوچه و خیابان ، اسید پاشی، دستگیری، زندان و شکنجه، تجاوز واعدام ازجمله روشهای مرسوم درجمهوری اسلامی درمواجه با مبارزات زنان است.با این وجود مبارزات زنان درحال رشد وارتقاء وگسترش است.
دردیماه سال گذشته افکار عمومی دنیا شاهد بودند که درمیدان نبرد علیه جمهوری اسلامی، زنان آزادیخواه ومترقی درپیشاپیش صفوف مردم معترض با شور شعف پایان ناپذیر وشجاعت وشهامت خود بر مرتجعین حاکم ونیز به افکارعمومی مترقی دنیا نشان دادند که خواهان تغییرات اساسی درزندگی خود هستند ، درتداوم این مبارزات ،زنان مترقی و آزادیخواه با برداشتن حجاب ازسر، که خطر دستگیری و زندان را درپی داشت وارد فازجدیدی در مبارزه برای برافکندن آپارتاید جنسی و محو هرگونه نظام مردسالار شدند. به همین خاطر ودر پرتو همین مبارزات ورشادت ها است که امسال توجه همه جهانیان به مبارزات زنان ایران جلب شده است و زنان با تشدید مبارزه خود توانسته اند جنبش آزادیخواهانه زنان و حقانیت آن را به جهانیان شناسانده و افکار عمومی را پشتوانه ادامه مبارزات خودسازند.
اما هشت مارس سمبل همبستگی با مبارزات زنان، تنها محدود به زدودن و نابودکردن آپارتاید جنسی و سایر تبعیضات علیه زن نیست ،بلکه درعین حال برابری حقوق ، بهبود شرایط کار ،لغوکارکودکان ، تامین آزادی بیان وتشکل و تجمع وسرانجام محومالکیت خصوصی بورژوائی برابزارتولید ومحو استثمار انسان ازانسان نیز هست که بعنوان قانون اساسی جامعه سرمایه داری، منشا اصلی نابرابری و ستم واستثماردرجامعه بشری وتبعیض مضاعف برزنان است.
هشت مارس امسال را درشرایطی برگزار میکنیم که ده ها مردو زن ودختر مبارز، کارگر،دانشجو ، معلم،پرستار ، کارمند، هنرمند وکشاورز و بیکار، بدلیل اعتراض به ستم واستثمار، فساد ،فقر و نداری وتبعیضات جنسی درزندانها به سرمیبرند.
هشت مارس امسال را به گسترش اعتراض به آپارتاید جنسی در جامعه وخانه ومدرسه ومحل کار وبه تداوم مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم تبدیل کنیم و یاد تمامی زنان و مردان سوسیالیست و مترقی وانقلابی را که جان وهستی خویش را درراه نابودی یکی از پلید ترین پیامدهای نظام طبقاتی، یعنی ستم برزنان، نهادند،گرامی داریم.

پیروز باد همبستگی جهانی زنان علیه ستم جنسی و نابرابری طبقاتی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

چهاردهم اسفند ١٣٩٦ - ۵ مارس ٢٠١٨

www.fedayi.org