افق روشن
www.ofros.com

!٨ مارس روز جهانى زن، روز مبارزه بر عليه ستم و استثمار گرامى باد

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست                                                                             یکشنبه ١٦ اسفند ۱٣٨٨

٨ مارس روز اتحاد و همبستگى بين المللى زنان , روز مبارزه آنان بر عليه تمامى مظاهر ستم و استثمار در جامعه اى است كه پايه هاى آن بر وحشيانه ترين اصول ضد انسانى بردگى و سؤ استفاده از انسانها بنا نهاده شده . روز مبارزه براى احقاق حقوق نيمى از جمعيت جامعه بشريست كه اينك در هر گوشه و كنار اين كره خاكى و با عناوين مختلف مورد ستم و اجحاف قرار ميگيرند و بشكلى ديگر و با همان منظور اعمال ستم و تحقير و در مناطقى ديگر همانند كشورمان ايران با متحجرترين تفكرات عهد عتيق و عقب مانده مذهبى در كنج منازل و در آشپزخانه و اطاق خوابها زندگيشان تباه ميشود .
نه آزادى ظاهرى زنان در كشورهاى پيشرفته صنعتى و نه دربند كشيدن آنان در كشورهاى عقب مانده در اصل قضيه كه همانا ستم و استثمار زنان و سؤ استفاده از آنان است تغييرى نميدهد. مبارزه زنان براى لغو و امحأ تمامى تمهيدات جامعه سرمايه دارى بر ضد آنان و تفكرات پوسيده قرون وسطايى و همچنين ستمگرانه به ظاهر پيشرفته اى است كه آزادى زن را تنها در ارائه آزاديهاى نيم بند دمكراتيك خلاصه ميكنند , و در يك كلام مبارزه زنان و تجلى اراده آنان در ٨ مارس نمايانگر مبارزه آنان براى رهايى نسل انسان از بردگى و بندگى سيستم پوسيده سرمايه دارى و روابط و مناسبات ظالمانه آن است .
رهايى زن ميسر نيست مگر با مبارزه پيگير و همه جانبه بر عليه ستم و استثمار جامعه سرمايهدارى و آزادى زن تنها زمانى محقق خواهد شد كه در پرتو اتحاد و همبستگى با مبارزات اقشار ستمديده جامعه بر عليه كليت نظام ستمگرانه سرمايه دارى به نتيجه مطلوب يا همانا نابودى ستم و سركوب و تحقير انسانها بيانجامد .

زنده باد اتحاد و همبستگى بين المللى زنان

سرنگون باد رژيم جمهورى اسلامى برقرار باد جمهورى فدراتيو شورايى ايران!

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

كميته ايالتى كردستان - ١۴ اسفند ماه ١٣٨٨