افق روشن
www.ofros.com

۸مارس روزجهانی زن را با تشدید مبارزه علیه مردسالاری گرامی داریم


اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                      پنجشنبه ١٧ اسفند ۱۳۹۱

یکصدو سومین سالگرد هشتم مارس روزجهانی زن را به همه زنان ومردانی که درراه نابودی ستم جنسیتی وتبعیض علیه زنان مبارزه میکنند، شادباش میگوئیم.
هشتم مارس روز تجلی مبارزه جهانی علیه تبعیض جنسیتی و نابرابری زنان است. هشت مارس جامعه بشری را فرامیخواند تامهر ننگین ستم برزنان و تبعیض جنسیتی را از پیشانی خود پاک کنند . هشت مارس همچنین افشاگر آن مناسبات ارتجاعی وپوسیده زن ستیزی است که مدافعین آن درقالب دولتها ، احزاب و دسته جات مذهبی و فاشیستی و نژادپرست ،موانع گوناگونی دربرابر مبارزه برای رهائی زن ایجاد میکنند . ازتضییق حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی واشاعه خرافات مذهبی گرفته تا ابزار سرکوب و کشار و زندان و شکنجه را به کار میگیرندتا ازگسترش مبارزات رهائی بخش زنان جلوگیری بکنند.
هشتم مارس درعین حال یاد آور مبارزات درخشان زنان و مردانی است که برای تحقق برابری زنان و نابودی تبعیضات جنسی و بدست آوردن دنیائی عاری ازستم واستثمار به پا خواستند و جان درراه آرمانهای انسانی خویش گذاشتند.
هشت مارس درس آموزی از تجربیات بیش ازیک قرن مبارزه بی وفقه علیه تاریک اندیشی و ستم ونابرابری وتبعیض علیه زنان ونیز تاکید برتداوم مبارزه درزمان حال نیز هست. چراکه جامعه طبقاتی ونظام سرمایه داری برغم پیشرفت های علمی ، اما دربازتولید و تداوم تبعض و ستم جنسی و نابرابری اجتماعی زنان کماکان نقش درجه اول و اساسی بازی میکند.
هنوزدرکشورهای معظم سرمایه داری پیشرفته ،زنان از نابرابری حقوقی و اجتماعی رنج میبرند .صاحبان پول وسرمایه با توسعه بازار های بردگی جنسی ،خرید وفروش زنان ودختران سود های کلان به جیب میزنند وسالانه میلیونها انسان فقط به جرم زن بودن دردالان تاریک بردگی جنسی و بازار کار وکارخانگی بعد از تحمل زجر وشکنج فراوان زندگی خود را ازدست میدهند.
زنان اولین قربانیان بحرانهای ادواری نظام سرمایه داری هستند. دربحران مالی اخیر نظام سرمایه داری نیز حقوق ، معیشت وزندگی میلونها زن درسراسرجهان مورد تعرض قرارگرفت.وزنان اولین قربانیان پدیده بیکاری ، تشدید استثمار وناهنجاریهای اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی درکشورهای مختلف جهان شدند. نگاهی به آمارهای منتشره درکشورهای مختلف جهان ازآفریقا گرفته تا آمریکای شمالی نشانگر آن است که نظامات سرمایه داری برغم تفاوت درقوانین و سیستم های حقوقی و سیاسی ، اما درهمه جا مبلغ ومروج تبعیضات جنسیتی وتداوم نابرابری زنان درعرصه های مختلف اجتماعی هستند و همه اینها نشانگر آن است که نظامهای سرمایه داری به حکم منافعی که ازنابرابری زنان نصیب سرمایه داران میشود نه میخواهند ونه میتوانند با رهائی زن توافق داشته باشند.
امروزه اعتراضات شجاعانه وگسترده زنان درکشورهای خاورمیانه ، آفریقا ، هندوستان برخی دیگرازکشورهای جهان نمونه های بارزی هستند که نشان میدهند که جنبش دفاع ازحقوق زنان و مبارزه علیه نابرابری های جنسی و مناسبات پدرسالار تنها ازسوی زنان ومردان آگاه و چپ نیست که به پیش برده میشود، بلکه توده های زنان زحمتکش خود نیز به پیکاری سرنوشت ساز روی آورده اند. این مقاومت ها وخیزشهای توده ای باید درس های گرانبهائی برای زنان ومردان زحمتکش و تحت ستم و استثمار کشورما باشد که با اتکا به اراده توده ای خود دربرابر نیروهای سیاه وعقب مانده و قوانین ارتجائی زن ستیز و سنت های مرسوم درخانواده وجامعه به مقابله برخیزند.
فراموش نباید کرد که درایران، نظام سرمایه داری با تلفیق دین ودولت ، ارتجاعی ترین سنت های مذهبی و مردسالار وزن ستیز را برمقدرات مردم حاکم کرده است .زنان درسطوح مختلف جامعه از خانواده گرفته تا مدرسه ، دانشگاه ، محل کار وکوچه وخیابان مورد تبعیض جنسی قرارگرفته وازابتدائی ترین حقوق انسانی خود درهمه زمینه ها ازجمله درانتخاب همسر،شغل ، لباس، حتی نحوه گفتار و..محروم هستند . رژیم جمهوری اسلامی همچون دیگر نظام های بردگی مزدی هرگاه که با بحران سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مواجه میشود تعرض به زنان وضرب وشتم آنها را دردستور میگذارد وجو رعب ووحشت درجامعه را ازطریق تشدید سرکوب زنان برقرار میسازد . اما باوجود این سرکوبگریها مبارزه برای رهائی زنان ومبارزه علیه ستم وتبعیض جنسیتی گسترده تراز پیش دربرابر نظام حاکم که پاسدار سنت های ارتجائی زن ستیز درجامعه است ، ادامه دارد .مقاومت زنان مبارز دربرابر قوانین ارتجاعی وزن ستیز رژیم واقدامات سرکوبگرانه آن، صفحات درخشانی از مبارزه برای ازادی از ستم واستثمار رادرتاریخ پرفراو نشیب مبارزات کارگران وزحمتکشان جامعه ما به ثبت رسانده است. همه این تجربیات نشان میدهد که برای میروهای پیشرو وپیشاهنگ این جنبش اجتماعی تنها افشاگری وصحبت از ستمدیدگی زنان واستثمارچندگانه وچند لایه آنها وتبعیضاتی که دررگ وپی سنت ها وفرهنگ های گوناگون نظامات سرمایه داری موجود است ونیز تاکید براینکه رهائی جامعه بدون رهائی زنان امکانپذیر نیست ،کافی بنظر نمی رسد.
درجه موفقیت جنبش زنان مثل هرجنبش اجتماعی دیگر منوط به درستی درک مان از واقعیت های موجود آن جنبش و جامعه است.جنبشی که درپی حل مسائلی باشد که از شناخت ریشه های آن ناتوان است ، سرانجام با شکست مواجه خواهد شد. علاوه بر ریشه یابی و شناخت درست وعلمی از عوامل اصلی تداوم سنت های ارتجاعی زن ستیز درخانه وجامعه ومحل کار وزیست میباید ازتجربیات مبارزه زنان در کشورهای مختلف جهان ، ازجمله اقدامات توده ای اخیر زنان ومردان مبارز درکشورهای آفریقا ، خاورمیانه و هندوستان درس های لازمه را گرفت . زنان و مردان مبارزی که خواهان برافتادن ستم برزنان هستند میباید به تمامی پدیده های زن ستیز درمحل کار و زیست وخانواده خود واکنش نشانداده و دربرابر تعرضات وحشیانه به حقوق فردی و اجتماعی خود عکس العمل درخور نشان دهند . امروز سازماندهی اعتراضات توده ای علیه تعرض به به زنان وپایمال کردن ازادی و حق تعیین سرنوشت آن به وسیله مهمی برای مقابله با افراد ، احزاب و گروه های ارتجائی ودولتهای زن ستیز تبدیل شده است ودرعرصه تبلیغ وترویج وسازماندهی میباید ازاین تجربیات به نحو شایسته ای استفاده شود. درآستانه هشت مارس باردیگرهمه زنان ومردان مبارزوانقلابی را به تشدید مبارزه علیه نابرابری واعمال تبعیضات جنسی و نیز مبارزه با هرگونه جلوه های مردسالاری و سنت های زن ستیز در خانه ومدرسه و محل کار وزندگی چه از سوی عوامل حکومتکی انجام گرفته باشد وچه از سوی افراد تاریک اندیش درمیان اقوام وخانواده ها و.. فرامیخوانیم .

گرامی باد هشت مارس روزجهانی زن

پیروز باد مبارزه برای رهائی زن

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

شانزدهم اسفند ١٣٩١- ٦ مارس ٢٠١٣