افق روشن
www.ofros.com

روزی به نام زن


بهمن اسفندیاری                                                                                          سه شنبه ١٦ اسفند ماه ١٣٩٠

این روزها که نه، این سال ها درهمه جای دنیا سعی می کنند تا سال و ماه و روز را به نام کسی یا حادثه ای یا پدیده ای نامگذاری کنند . این نام گذاری ها گاهی تمام عرصه های زندگی را دربرمی گیرد . از روز درختکاری گرفته تا روز اسب دوانی تا روز عشق تا روز هواشناسی تا روز والنتاین تا روز هوای پاک تا روز کودک تا روز زن تا روز مادر واخیرا هم روز پدر واحتمالا روز دختر وروز پسر هم در راهند . کافی است یک تقویم دیواری ویا یک تقویم رومیزی وحتی یک تقویم جیبی را ورق بزنید یا به آن نگاه کنید هفته ای نیست که دو یا سه وگاهی چهار - پنج روزش به یک مناسیت تاریخی، جغرافیایی، ورزشی، سیاسی، اجتماعی، هنری وغیره نیافته باشد . دراین میان بعضی ازمناسبت ها ونامگذاری ها و روزها جنبه های بومی واقلیمی دارند و بعضی نیز درسطح جهانی مطرحند . مثلا روز "متکا پرت کردن" درنقطه ای از اروپا به یک آیین ومراسم تبدیل شده است همان طور که شب یلدا در ایران . اما درسال های اخیر براثر کاربرد وسایل ارتباطی نظیرتلویزیون و ماهواره و اینترنت وکوچک شدن دنیا از یک نظر ، بعضی از روزها وسالروزها وآیین ها دیگر لباس تنگ بومی و اقلیمی را از تن شان درآورده اند ولباس گشاد جهانی را پوشیده اند .مثال والنتاین دراین مورد مثال عینی خوبی است.
روزمبارزه با آپارتاید ، روزمبارزه با اعتیاد، روز مبارزه با ایدز ، روز مبارزه با سرطان ، روز مبارزه با سلاح های شیمیایی، روز مبارزه با ... روزهایی هستند که متعلق به همه ی بشریتند ودر چهارچوب تنگ مرزها نمی گنجند . روز مادر و روز زن یکی از آن سالروز هاست که رنگ و انگ جهانی دارد . بدون مرز است . پیامش جهانی است. زبانش ١٧ اسفند برابر می شود. این روز ، روز یک مشت زن بافنده است که در بیش از یکصد سال پیش در امریکا، برای کم کردن ساعت کار و بدست آوردن حقوق برابربا همکاران مردشان، دست ازکارکشیدند ودیگران را باخودشان همراه کردند . وقتی که مردها هم به آن ها پیوستند این پیام با زبان بی زبانی به همه جای جهان مخابره شد که زنان با مردان در کارکردن ، در دست ازکارکشیدن ، در بدست آوردن حقوق انسانی نه تنها هیچ تفاوتی با هم ندارند بلکه هیچگونه مخالفتی هم ندارند . اگر زن ها در دنیا به یک سری از حق و حقوق اجتماعی رسیده اند ، این موفقیت ها ر ا از مبارزات زنانی دارند که پرچم آزادی خواهی را بلند کرده اند .
روز جهانی زن، فقط روز زن نیست . فقط روز مادر نیست. روز مردان هم هست . چون که زن ها به تنهایی و بدون کمک مردان نمی توانند به برابری برسند . این که زنان برای رسیدن به آزادی و برابری با مردان باید به آگاهی برسند ،شرط لازم است اما شرط کافی نیست . شرط کافی آن است که مردان هم به این آزادی و برابری ، ایمان و اعتقاد داشته باشندودراین راه بکشند .
خوشبختانه امروز در اثر تلاش های زنان ، شرایط بالنسبه خوبی برای همدلی و همراهی زنان و مردان ایجاد شده است . گرامی داشت این روز یکی از این تلاش هاست وباید هرسال بهتر و پررنگ تر از پارسال وبه شکل های گوناگون و قابل اجرا در اداره ودر مدرسه و درکارخانه و درخانه و در جای جای کشور به صورت جشن ویا مراسم بزرگداشت ومانند آن برگزار شود .

پس گرامی باد روز جهانی زن!

بهمن اسفندیاری - ١١/١٢/١٣٩٠

لطفا ما را در معرفی وبلاگ زنان امروز یاری کنید

آدرس وبلاگ: zananemrooz.blogfa.com

آدرس تماس: zananemrooz@yahoo.com