افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت روز جهانی زن

زن زندگی آزادی" پرچم هشت مارس در جنبش جهانی زن"


اتحاد سوسیالیستی کارگری                                                                                                           پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲٣ فوریه ۲۰۲٣

از مطالبات بنیادی مردم ایران که در مجموع گسل غیر قابل ترمیم بین رژیم و مردم را ایجاد کرده، قتل مهسا ژینا امینی ستم جنسیتی را با شعار "زن زندگی آزادی" به پرچم مبارزه مردم علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد.
حرکت انقلابی در اعتراض به قتل ژینا، هشتم مارس امسال را وصل می کند به اولین تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در روز جهانی زن سال ۵٧. چهل و چهار سال سرکوب، چهل و چهار سال مبارزه و مقاومت زنان را آبدیده کرد تا نقش فعالی در حرکت انقلابی مردم علیه رژیم داشته باشند و راه را باز کنند برای گسترش مبارزه علیه ستم طبقاتی، مذهبی، ملی و دیکتاتوری. فرهنگ و عادات مردسالارانه قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد و با سرعت از میان نمی رود و در گرو تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی عمیق در جامعه است و به این اعتبار مستقیما به ماهیت نظام پس از رژیم اسلامی ربط دارد. مطلوبیت شعار "زن زندگی آزادی" نزد بسیاری و از جمله نزد اپوزیسیون راست اهمیت ضد رژیمی دارد تا یک مخالفت همه جانبه با مرد سالاری.
زنان در تمام دوران مبارزات شان روزهای تلخ و شیرینی داشته اند. از قتلهای ناموسی؛‌ اسید پاشی ها، تحقیر و شکنجه در زندانهای رژیم ضد زن و بشری گرفته تا رسیدن به مبارزه و مقاومت در مقابل موجی از موانع از جمله عبور از جریان اصلاح طلبی یک میلیون امضا که با حمایت چند ملا به راه افتاد و در سال ۸۸ به پایان خود رسید. و نیز از کمپین های نمادین جمعه های سفید تا آزادهای یواشکی و دختران خیابان انقلاب که توده ای نشد.
از دیماه ۹۶ تا ۹۸ زنان نیز در عرصه های مختلف فعال بودند. با بحران کرونا که جان هزاران نفر را بدلیل کمبود دارو و فقر گرفت فشار سنگینی را بر دوش کارگران و زحمتکشان بویژه زنان تحمیل کرد. جنبش زنان با خیزش انقلابی به قتل مهسا و شعار "زن زندگی آزادی" وارد دور جدیدی از حیات خود شد. زنان در خیزش انقلابی نقش محوری ایفا کردند. نقش و سهم زنان در اعتراضات زاهدان با وجود بافت مذهبی موجب شگفتی همگان شد. جنبش فراطبقاتی "زن زندگی آزادی" اتحادی فراگیر بوجود آورد. حتی دانش آموزان و کودکان را نیز به میدان کشاند. تاثیر جنبش "زن زندگی آزادی" از مرزهای ایران فراتر رفت. تاثیراتش بر جنبش جهانی زنان کم سابقه است و میرود تا امسال روز جهانی زن با شعار "زن زندگی آزادی" در هم تنیده شود. این جنبش بسیاری از اقشار هنری، سیاسی و ورزشی دنیا را بخود معطوف کرد. بر جنبش های آزادیخواهانه خاورمیانه به ویژه زنان افغانستان و همدردی با آنها علیه قوانین ضد زن اسلام و سرمایه موثر است.
اما مسیر خیزش مهسا، نه آغازین تلاش و نه آخرین است. شعار نو پای "زن زندگی آزادی" باید بتواند زنان را متحدتر و با مطالبات و خواست های مدونی به میدان مبارزه آورد و در ادامه به مبارزه با مردسالاری نهادینه شده در جامعه سرمایه داری منتهی شود. این امر ممکن نیست مگر با همسویی و متحد شدن با جنبش کارگری برای تحقق "نان کار آزادی" که مکمل شعار "زن زنگی آزادی" است.
امسال هشت مارس، روز جهانی زن در ایران متفاوت تر از همه سالهای حاکمیت رژیم اسلامی برگزار خواهد شد. بکوشیم با قدرت بیشتر علیه انواع ستم و استثمار همبسته تر و متحدتر از قبل به استقبال هشتم مارس برویم و پایه های قدرت نهادینه شده مردسالاری اسلام و سرمایه را به لرزه در آوریم.

زنده باد هشتم مارس روز جهانی زن

زنده باد جنبش زن زندگی آزادی

زنده باد جنبش نان کار آزادی

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

بهمن ١٤٠١ - فوریه ۲۰۲۳