افق روشن
www.ofros.com

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           یکشنبه ١٦ اسفند ۱٣٨٨


زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی زن

٨ مارس امسال در شرایطی از راه رسیده است که زنان در صف مقدم آزادیخواهی مردم ایران قرار گرفته اند و بطور تعیین کننده ای خواست برابری طلبی آنان با خواست و اراده توده های میلیونی مردم ایران برای تغییر وضعیت موجود گره خورده است.
قرار گرفتن جنبش زنان در چنین موقعیتی در ایران سیمایی به غایت انسانی به خواستهای مردم ایران بخشیده است و پس لرزه های آن در یک بعد جهانی برمسئله خلاصی زنان از ستم و تبعیض جنسیتی بیش از پیش دامن زده است.
ستم بر زن و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان که بطور ریاکارانه ای در زر ورق نسبیت فرهنگی پیچیده میشود نه ریشه در فرهنگ و سنن ملتها بلکه ریشه در مناسبات ضد انسانی سرمایه داری دارد که بنا بر ضرورتهای سود آوری سرمایه در کشورهای مختلف، منجر به باز تولید درجات متفاوتی از تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در جای جای جهان میشود و چنین است که امروزه علاوه بر وجود اشکال مختلف ستم بر زن و تحمیل بردگی جنسی پنهان بر آنان در چهارچوب خانواده، تجارت و قاچاق زنان و تحمیل بردگی جنسی اشکار بر آنان توسط باندهای مافیایی به معضلی جهانی تبدیل شده است.
از نظر ما سیستم سرمایه داری مسبب تمامی مصائب و تبعیضهای آشکار و پنهان بر زنان است و جنبش زنان علاوه بر مبارزه برای هر درجه از رفع تبعیض جنسیتی در چهارچوب وضعیت موجود، بایستی عمیقا به امر و افق امحا بهره کشی انسان از انسان گره بخورد تا بشریت برای همیشه از ننگ تیعیض جنسیتی و هر گونه ستم و استثمار و بی حقوقی رهایی پیدا کند.
٨ مارس برای ما چنین روزی است، ٨ مارس برای ما کارگران روز تعمیق و در هم آمیختگی جنبش خلاصی زنان با افق جنبش کارگری و روز هر درجه از پیشروی امر خلاصی زنان از تبعیض جنسیتی در چهارچوب وضعیت موجود است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با گرامی داشت ٨ مارس و تبریک فرا رسیدن این روز به تمامی انسانهای برابری طلب و آزادیخواه، اعضا خود و تمامی کارگران را در جای جای کشور به شرکت در مراسم روزجهانی زن فرا میخواند و خواهان رفع تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی است.

نابود ستم جنسی

زنده باد ٨مارس

اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٦ اسفند ماه ٨٨