افق روشن
www.ofros.com

زنده باد ٨ مارس، زنده باد برابری


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      شنبه ٢٠ اسفند ماه ١٣٩٠

زنده باد ٨ مارس، زنده باد برابری

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن

بیش از یکصد سال از ٨ مارس و سر آغاز مبارزه ای جهانی در مقابله با ستم و تبعیض بر علیه زنان میگذرد و این مبارزه همچنان زنده و جاری است. علیرغم اینکه این مبارزات تا هم اکنون، دستاوردهای بسیار پر شکوهی را در راستای تامین برابری حقوق زنان و مردان رقم زده است اما تبعیض بر زنان از اشکالی بسیار ستمگرانه و شنیع تا اشکالی به ظاهر قابل تحمل و متمدنانه، همچنان بخشی از واقعیت زندگی بشر امروز است.
وجود چنین ستمی آنهم پس از گذشت یکصد سال از فریاد برابری خواهی زنان و در شرایطی که بشریت به بالاترین درجات پیشرفتهای فرهنگی اجتماعی دست پیدا کرده است قبل از هر چیز بیانگر این واقعیت است که سیستم سرمایه داری بمثابه سیستم حاکم بر زندگی و سرنوشت بشر امروز، قادر به تحقق هیچ سطحی از برابری در روابط و مناسبات میان انسانها نیست. بی تردید در سیستمی که درصد بسیار کوچکی از جمعیت جهان، تمامی ثروتها و حاکمیت و سرنوشت میلیاردها انسان را در تملک خود داشته باشند کاملا روشن است که در چهارچوب چنین سیستمی هیچ شکلی از برابری واقعی نیز نمیتواند به بخشی از زندگی و حیات نهادینه شده و طبیعی انسانها تبدیل بشود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام همبستگی با جنبش زنان، فرا رسیدن ٨ مارس را به همه انسانهای برابری طلب تبریک میگوید، خود را متعلق به این جنبش و برابری خواهی زنان میداند و تمامی کارگران و اعضا خود را به گرامیداشت ٨ مارس فرا میخواند و مصرانه بر محو فوری و بی اما و اگر هر گونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در تمامی عرصه های زندگی خانوادگی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی اجتماعی پای میفشارد.

زنده باد ٨ مارس - زنده باد برابری

اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٧ اسفند ماه ١٣٩٠