افق روشن
www.ofros.com

زنده باد جنبش رهائی زن، زنده باد ٨ مارس


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٨٩

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن

زنده باد جنبش رهائی زن، زنده باد ٨ مارس

٨ مارس روز جهانی زن و روز اعتراض به نابرابری جنسیتی امسال درخششی دیگر دارد. همه جا صحبت از روز جهانی زن است. اینجا در ایران جنبش زنان بطور کم سابقه ای در طول تاریخ صد ساله این جنبش در صف مقدم آزادیخواهی مردم یک کشور قرار گرفته است و هر تحول آزادیخواهانه ای بطور اخصی با مسئله نابودی ستم بر زن در هم تنیده شده است. این یک رویداد بزرگ در تاریخ جنبش زنان و ٨ مارس در سطح جهان است.
امروز در قرن بیست و یکم هیچ فرهنگ و سنت و گذشته تاریخی ایی نمیتواند توجیه گر ستم و تبعیض بر علیه زنان باشد. اگر امروز ستم و تبعیض بر علیه زنان از اشکال بسیار ستمگرانه اش تا اشکال به ظاهر متمدنانه آن اساس و پایه ای دارد آن اساس و پایه چیزی جز حاکمیت مناسبات سرمایه داری و بردگی مزدی بر سرنوشت انسانها نیست. از همین رو هم هست که در هر نقطه ای از جهان که در آن شاهد اشکال برده وارتری از سازماندهی تامین سود آوری سرمایه هستیم شاهد تحمیل ستم و تبعیض جنسیتی ستمگرانه تری نیز بر زنانیم. و از همین روست که بطور تفکیک ناپذیری جنبش رهائی زنان با جنبش کارگری و هر تحول آزادیخواهانه ای در ایران در هم تنیده شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را متعلق به این آزادیخواهی و برابری طلبی میداند و با اعلام همبستگی با جنبش زنان فرا رسیدن ٨ مارس را به تمامی انسانهای برابری طلب وآزادیخواه تبریک میگوید و عموم کارگران و اعضا خود را به شرکت گسترده در مراسم روز جهانی زن فرا میخواند و بر محو هر گونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در تمامی عرصه های زندگی خانوادگی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی اجتماعی پای میفشارد.

نابود ستم جنسی

زنده باد ٨ مارس

اتحادیه آزاد کارگران ایران ١۵ اسفند ماه ١٣٨٩