افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                               شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۵ مارس ۲۰۱٦

روز ٨ مارس که به روز جهانی زن، روز اعلام اعتراض بین المللی علیه تبعیض و نابرابری جنسیتی شناخته شده است، خود ریشه در مبارزه طبقاتی میان یک درصدیهای صاحب ثروت و ٩٩ درصدیهای فاقد هر گونه دارائی دارد. نابرابری و ستم بر زن بخشی از همان ستمی است که توسط طبقات حاکمه صاحب ابزار تولید و غاصبان دست رنجهای طبقات فرو دست، بر فرودستان آفریننده جهان ،روا داشته اند.
از این رو مبارزه برای رفع تبعیض به معنای وسیع و جامع آن و برقراری برابری در همه سطوح، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ربط مستقیم و ناگسستنی به مبارزات طبقه کارگر، علیه ستم بر خود که از جانب سرمایه داری اعمال می گردد، دارد. مبارزاتی که برای اعاده انسانیت و دفاع از شأن و منزلت همه انسانها بخصوص از انقلاب کبیر فرانسه تا حالا با جدیت و فداکاری، تاریخی پر از حماسه آفریده است. اگردر گوشه هائی ازدنیای امروز بویژه در غرب، قوانین نیم بندی دردفاع از حقوق زن موجود است و زنان طبقه حاکمه نیز از آن برخوردارند، این حاصل نبرد تاریخی تا به امروز ما زنان و مردان کارگر است. طبقات حاکمه منافعشان در نابرابری، تبعیض و تفرقه است و هر ادعائی مبنی بر طرفداری از مساوات حتی در بین لایه های خودشان بی اساس و خالی از واقعیت است. دستیابی به شرایط برابر و عاری از تبعیض از هر نوع آن، فقط از کانال مبارزه طبقه ی ما امکان پذیر خواهد بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ٨ مارس روز جهانی زن را به همه زنان آزادیخواه و برابری طلب و به طبقه کارگر جهان تبریک می گوید و اعلام می دارد تنها راه خلاصی همه زنانی که از نابرابری در رنج هستند و زندگیشان دستخوش تلاطمات و ناهنجاریهای خارج از اراده خود آنهاست، بخصوص زنان کارگر و مهمتر از آنها زنان بیکاری که از سر فقر، نداری و گرسنگی و نداشتن توان دیدن به تحلیل رفتن فرزندانشان در اثر گرسنگی و بیماری به تن فروشی و تحمل تحقیر تن می دهند ، اتحاد و همبستگی با مردان کارگر برای تغییر وضع نابرابر و غیر انسانی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۵ اسفند ٩۴