افق روشن
www.ofros.com

زنده باد ٨ مارس، زنده باد آزادی و برابری

بیانیه به مناسبت روز جهانی زن

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            شنبه ١٧ اسفند ۱۳۹٢

٨ مارس روز جهانی زن، سرآغاز خیزی بزرگ در تاریخ بشریت برای پایان دادن به ستم و تبعیض بر علیه زنان است. این روز در بیش از یکصد سال پیش بر متن مبارزات طبقه کارگر و اهداف و آرمانهای انسانی آن به منصه ظهور رسید و بدنبال خود جنبش زنان را بمثابه یک جنبش بزرگ اجتماعی در طول تاریخ معاصر وارد کشمکشهای اجتماعی جهان کرد. جنبشی که امروزه یک سر آن در آفریقا و خاورمیانه و سر دیگر آن در کشورهای بزرگ صنعتی است و در برخی کشورها از جایگاه اجتماعی تعیین کننده ای برخوردار است و اثرات بسیار مهم و تاریخ سازی در چرخشهای اجتماعی دارد.
برابری خواهی، هویت و خصلت نمای جنبش زنان است و از همینجا، این جنبش در عمیق ترین سطح پیوندی ناگسستنی و تاریخی با جنبش کارگری دارد. ستم و تبعیض جنسیتی بر زنان یکی از ستون فقرات اصلی حفظ نظام بردگی و بهره کشی انسان از انسان است و تا زمانیکه تحولات اجتماعی قادر به رفع کامل این ستم و تبعیض نشود هیچ تحول بزرگ انسانی را نیز در امروز و فردای تاریخ بشریت شاهد نخواهیم شد. اینرا ما کارگران بخوبی میدانیم و بر آن واقفیم و به همین دلیل ما پیگیرترین نیروی اجتماعی برای تحقق کامل برابری حقوق زنان و مردان هستیم و همیشه بدور از هر گونه سیاست ورزی در کنار جنبش زنان قرار داشته ایم و قرار خواهیم داشت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با خفت بار شمردن و محکوم کردن هر گونه تبعیض جنسیتی بر زنان، ٨ مارس را به عموم زنان و مردان شریف و برابری خواه صمیمانه تبریک میگوید و با اعلام همبستگی با جنبش زنان، خواهان تحقق فوری برابری کامل حقوق زنان و مردان در کلیه شئون زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی فرهنگی است و با تاکید بر حق زنان و مردان برابری خواه برای برگزاری مراسم این روز جهانی، اعضا خود و عموم کارگران در سراسر کشور را به شرکت در مراسهای روز ٨ مارس فرا میخواند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٦ اسفند ۱۳۹٢