افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ٨ مارس روزجهانی زن


سازمان اتحاد فدائیان کمونیست                                                                          سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٨٩

تازمانیکه ستم وسرکوب واعمال تبعیض و استثمار وبی حقوقی واقعیت زندگی روزانه زنان را تشکیل میدهد وتاوقتیکه سنت های مردسالارانه ودیدگاه های زن ستیزانه درروابط ومناسبات انسانها محلی را اشغال کرده باشد،هنوز ازآزادی ورهائی واقعی ابناء بشر حرفی نمیتواند درمیان باشد.

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن

یکصدمین سالگرد روزجهانی زن درحالی فرامیرسد که جنبش های اجتماعی برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب درکشورهائی که بیشترین مورد ستم واستثمار وسرکوب زنان درآنها جریاندارد، همچون آتشفشانی ازهمه جا فوران شعله هایش نمایان است . ستم واستثمار و بی حقوقی زنان دراین جوامع که خود مرکز ظهور ونشو ونمای عمده ترین مذاهب روی زمین است وقدرت های حاکمه آنها سالها تحت حمایت دول معظم سرمایه داری به اعمال ضد بشری خود ادامه میدهند ، یک واقعیت انکار ناپذیر محسوب میگردد . واقعیت تلخی که درجامعه ما نیز بیش ازهرجامعه عقب مانده دیگری سخت جانی میکند واکنون بیش از سی سال است که ستم وبی حقوقی زنان وسنت های عقب مانده وارتجاعی به شکل مفادقانونی مدون شده و زنان را بامعضلات بی شماری مواجه نموده است . جامعه ای که استبداد دینی و سنت های مردسالار مانع مهم رشد وپیشرفت زنان و آزادی وپیشرفت اجتماعی محسوب میگردد. به همین جهت نیز حضور زنان درجنش های جاری بیش از هرزمان دیگر نمایانگرفریاد آزادیخواهانه زنان دربندی است که مطالبات برحق خود رامثابه واقعیتی انکارناپذیر دربرابر جامعه مردسالار کنونی وطبقه حاکم آن به نمایش میگذارد.
اکنون با پرچم داری زنان انقلابی آزادیخواه درجنبش های اجتماعی اخیر و طرح شعارهاومطالبات وخواست های آزادیخواهانه وبرابری طلبانه مدت ها است که مباحث مربوط به رابطه جنبش زنان وسایر جنبش های اجتماعی وطبقاتی نظیر جنبش کارگری و دانشجوئی و مسئله مللی به امری نه فقط نظری بلکه به یک مسئله فوری مبارزاتی روزمره درصحنه سیاسی وطبقاتی موجود درجامعه تبدیل شده است.
امابا وجود این که زنان فعالانه درمبارزات اجتماعی وانقلابی سالهای گذشته و بویژه دهه اخیر نقش بزگ وپیشروی بازی میکنند معهذا سنت های مردسالار و حاکمیت های پاسدار این سنت ها تلاش کرده ومیکنند تا نقش زنان را دراین مبارزات کمرنگ نشان داده وازکنار آن بگذرند و خواست ها ومطالبات آنها را کنارزده والویت را همواره برخواست ها ومطالباتی بدهند که این سلطه گری مرد برزن را تداوم بخشد.
این رفتار ها و برداشت ها و تاریخ نگاریها ی زن ستیزانه نشاندهنده این واقعیت است که ستم وخشونت وتبعیض جنسیتی دراین کشورها نه تنها درباورها وفرهنگ وسنت های مردسالارانه بلکه همچنین در ساختارهای سیاسی اقتصادی واجتماعی تنیده شده است. هرچند که وجود قوانینی دربرخی ازکشورهای پیشرفته سرمایه داری تغییراتی را دراشکال سرکوب وستم برزنان بوجود آورده است که آن هم بدون مبارزه زنان امکان پذیر نبوده است ،اما نابرابری جنسی دراین کشورها نیز کماکان به اشکال وصور مختلف به حیات خود ادامه میدهد.
درایران ستم وتبعیض و سرکوب زنان واعمال ستم جنسی ازدیر باز با فرهنگ وسنت ها و سیاست طبقات حاکم درهم آمیخته است و تبعیض جنسی درساختارهای سیاسی اقتصادی واجتماعی ودربافت ساختارسیاسی وحقوقی ایران چنان تنیده است که تفکیک آنها گاه غیرممکن بنظر میرسد . نهاد ها و سیستم های موجود درجامعه از خانواده گرفته تا نهادهای مدنی و دولتی و محیط های آموزش و پرورش ودانشگاه ها ،همواره به تولید وباز تولید این باورها وسنت ها یاری میرسانند. علاوه برهمه اینها حاکمیت سنت ها وروش ها ی پدرسالار و تبعیض جنسی درجمهوری اسلامی ازطریق تصویب قوانین زنان را بیش از هرزمان دیگر با مشکلات و معضلات بی شماری مواجه کرده است . بدین ترتیب مبارزه زنان برای رهائی از تبعض جنسی و سنت ها و قوانین مردسالار تنها به مبارزه با روبنای فرهنگی محدود نمیشود بلکه کل نظام اقتصادی واجتماعی وسیاسی موجود را به چالش میطلبد. چالشی که برغم سرکوب و وتحقیر و توهین وزندان وشکنجه و برغم تلاش مرتجعینی که لباس دموکراسی خواهی به تن کرد اند وخواهان محدودیت شعارهای جنبش زنان درچهارچوب نظم موجود هستند اما این جنبش درعرصه خیابانها و محل کار وزندگی با مطالباتی شفاف ومبارزات درخشان خود خواهان دگرگونی بنیادی درنظام اقتصادی واجتماعی حاکم است تا بتواند مطالبات خودش را متحقق کند.
ما صدمین زادروز روز زن، را به تمام مردان وزنانیکه درراه تحقق ارمانهای انسانی و برای رفع تبعیض جنسی و قوانین وسنت های زن ستیز ومردسالارانه مبارزه میکنند شادباش میگوئیم وباردیگر تاکید میکنیم که جنبش زنان برای آزادی ورهائی از ستم و تبعیض جنسی و سنت های مردسالارانه یکی از مهمترین جنبش های اجتماعی برای آزادی وسوسیالیسم و بطور کلی رهائی بشریت از ستم استثمار ، زور وسرکوب و جنگ وخونریزی محسوب میشود و تازمانیکه ستم وسرکوب واعمال تبعیض و استثمار وبی حقوقی واقعیت زندگی روزانه زنان را تشکیل میدهد وتاوقتیکه سنت های مردسالارانه ودیدگاه های زن ستیزانه درروابط ومناسبات انسانها محلی را اشغال کرده باشد،هنوز ازآزادی ورهائی واقعی ابناء بشر حرفی نمیتواند درمیان باشد وهرچند که کوچکترین تغییر و بهبود دروضعیت زنان باید مورد پشتیبانی قرارگیرد و برای به کرسی نشاندن مطالبات هرچند جزئی زنان میباید مبارزه کرد .اما تارسیدن به رهائی زنان وآزادی واقعی وهدف نهائی راه طولانی درپیش است که میباید با درایت و برنامه ریزی و با استقامت وپایداری و درهمگامی و همراهی باسایر جنبش های اجتماعی پیشرو بویژه جنبش کارگری علیه نظام سرمایه ،که تبعیض وظلم وستم برزنان نیز وجهی از نتایج و تبعات آن محسوب میشود ، استوارانه گام برداشت.

نابود باد ستم و تبعیض جنسی و قوانین وسنت های مردسالار

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

شانزدهم اسفند ١٣٨٩ هفت مارس ٢٠١١

www.kare-online.org