افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن

اتحاد زنان آزادیخواه                                                                                               شنبه ٨ اسفند ۱٣٨٨

٨ مارس همواره سمبل و یاد آور مبارزات زنان جهان برای تغییر شرایط ناعادلانه اقتصادی و اجتماعی بوده است. امروز زنان ایران در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می روند که توده های عظیمی از مردم ایران برای دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی ظالمانه حاکم بپا خاسته و مبارزه میکنند. حضور گسترده زنان در این جنبش به آن عظمت میبخشد. ما امروز شاهدیم که زنان در مبارزات عظیم جاری بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی شجاعت ها و دلاوری هایی قابل تحسینی از خود نشان می دهند که جهانیان را به حیرت انداخته است. علت این امر و قاطعیت زنان در مبارزه بی امان خود با رژیم دقیقا به دلیل ستمی است که بطور مضاعف تحت حاکمیت نظام سرمایه داری ایران بر زنان روا می شود و این امر انگیزه ای قوی برای مبارزه در میان آنان بوجود آورده است.
زنان ستمدیده ایران بیش از ٣٠ سال است که شاهد جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی در حق خویش هستند. آنان تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار دارند. سالیان سال است که تفکرات ارتجاعی و سنتهای عقب افتاده مذهبی به عنوان ابزار قدرتمند و موثری در دست رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در جهت حفظ منافع سرمایه داران بکار گرفته می شود. سلب آزادی پوشش از زنان همراه با اعمال مجازات های قرون وسطائی در کنار قوانین تبعیض آمیزی در ارتباط با حق سفر، حق طلاق، حق حضانت فرزندان از جمله مسایلی هستند که زنان چه در عرصه خصوصی و خانوادگی و چه در عرصه اجتماعی با آن دست و پنجه نرم می کنند. به طور کلی به هر حوزه از زندگی زنان در جامعه ایران توجه شود، درجه تحت ستم بودن و محرومیت زنان بیشتر آشکار می شود. همچنانکه آمار بیکاری در میان زنان نیز بسیار بالاست و این امر خود باعث فقر و بدبختی و دربدری گسترده در میان زنان جامعه ما است. این نکته بسیار مهمی است که زنان ایران با این که در تمام طول حیات ننگین رژیم جمهوری اسلامی در معرض شدیدترین اجحافات و بی عدالتی های اجتماعی قرار داشته اند، اما آن ها همواره در تمامی صحنه های مبارزاتی حضوری فعال داشته و علیرغم تمام خشونت ها و سرکوب های بیرحمانه رژیم همچنان با جدیت تمام بر مطالبات خود پافشاری کرده و هزینه های سنگینی نیز در این راه پرداخته اند.
در حرکت انقلابی ای که از خرداد ماه سال جاری در جامعه ما آغاز شده پیگیری و تداوم مبارزات زنان مبارز و رزمنده ایران بسیار شورانگیز و قابل تقدیر بوده و امیدهای بسیاری در دل ستمدیدگان زنده می کند. اگر چه این مبارزات شدیدا مورد سرکوب قرار گرفته است اما در بستر همین مبارزات است که بسیاری از توهمات و برداشت های نادرست از بین می برد. مثلاً در جریان همین جنبش است که می بینیم زنان اصلاح طلب که خواهان حفظ رژیم جمهوری اسلامی بوده و مسیر حرکت و تلاش هایشان در رابطه با مسأله زن را این امر تعیین می کند، نمی توانند متحد زنان مبارز ما باشند. اما چون منافع و مصالح زنان دلیر و مبارز ایران با نابودی جمهوری اسلامی گره خورده است، آنها مبارزه سترگ خود در جهت سرنگونی رژیم زن ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی را نه در اتحاد با زنان اصلاح طلب بلکه همدوش با همرزمان مرد خود به پیش می برند. زنان اصلاح طلب در جهت کند کردن آهنگ مبارزات و انحراف آن از مسیر سرنگونی رژیم، حتی منتظری را که یکی از بانیان اصلی به بند کشیدن زنان و پایمال کردن حقوق آنها در جامعه ما بود، "پدرحقوق بشر" خواندند، در حالی که اکثریت زنان آگاه و تحت ستم ایران همراه با مردان آگاه و مبارز از مراسم های مذهبی نیز برای سر دادن شعار سرنگونی طلب از قبیل شعار "این ماه، ماه خون است، رژیم سرنگون است" نیز استفاده می کنند و کلیت رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی را آماج حمله های خود قرار میدهند.
واقعیت این است که هر حرکت مبارزاتی، با تجربه های گرانبهائی که در اختیار مردم قرار می دهد، راه گشای حرکتهای بعدی بوده و موجب آگاهی بیشتر در میان توده های مردم خواهد شد و تا جائی پیش خواهد رفت که بساط ظلم و جور این ستمگران بالاخره به دست توده های مردم، زنان و مردان انقلابی و آگاه از میان برداشته شود. در حال حاضر آنچه دارای اهمیت اساسی است این است که همه ما انرژی مبارزاتی خود را در جهت سرنگونی کلیت رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی با همه دارو دسته های ارتجاعی آن بکار گرفته و با نابودی این رژیم امکان تحقق خواسته های برحق زنان ایران را مهیا سازیم.

هر چه پرخروش تر باد مبارزات زنان دلیر

و آزادیخواه ایران در راه سرنگونی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی.

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی.

زنده باد آزادی.

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد.

اتحاد زنان آزادیخواه

٢۵ فوریه ٢٠١٠

etehadezan@gmail.com