افق روشن
www.ofros.com

،هشت مارس روز جهانی زن بر تمامی زنان مبارز

بر تمامی زنان کارگر و زحمتکش ایران و جهان فرخنده باد


اتحاد زنان آزاديخواه                                                                                       سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٨٩

پژواک مارش شورش گرسنگان، با فریاد "برخیز ای داغ لعنت خورده"، خیابانهای ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در نوردیده است.
حضور صدها هزار تن از زنان مبارز در صفوف توده های به پاخاسته منطقه که پرچم پیکار بر علیه ظلم و ستم و فقر و سرکوب رژیم های وابسته به امپریالیسم را برافراشته اند، تیری ست در قلب امپریالیستها و همه مرتجعینی که در طول دهه های متمادی، زن ستیزی ویژگی بارز سلطه آنها بر جان و مال توده های منطقه بوده است.باشد که حضور قدرتمند زنان در این جنبش های عظیم که نشانی از اصالت جوهر انقلابی آنهاست، راه رهایی خلقهای تحت ستم خاور میانه را از طریق یک انقلاب اجتماعی ظفرمند بر علیه سلطه جهانخواران بین المللی هر چه هموارتر سازد.

اتحاد زنان آزاديخواه