افق روشن
www.ofros.com

!با گرامیداشت هشتم مارچ هر بیشتر سازماندهی كنید


زنان تحت ستم افغانستان                                                                                     شنبه ٢٠ اسفند ماه ١٣٩٠

زنان و مردان تحت ستم سراسر جهان متحد شوید و با گرامیداشت و تجلیل از هشتم مارچ روز محو و نابودی سرمایه داری، امپریالیسم و ارتجاع را نزدیكتر سازید!
سرمایه داری رفتنی ست. امروز بیش از هر زمان دیگری این نظام ضد انسانی و غارتگر سود و سرمایه با بحران ها و ضربات مرگبار اقتصادی و اجتماعی روبرو شده است. غارتگران و سلاطین سرمایه برای نجات و حفظ سلطه غارتگرانه خویش شدیدا به تكاپو افتاده اند. اما،‌ دیگر بسیار دیر است، زیرا خلق های تحت ستم جهان از مظالم سلاطین سرمایه و سرمایه داری بشدت بستوه آمده اند. آنچنان كه با حركت های اعتراضی میلیونی شان در سراسر جهان كاخهای ظلم و استبداد و حتی مركز و دژ امپریالیسم جهانی را بلرزه درآورده اند.
امپریالیسم جهانی این دشمن تا به دندان مسلح و خونخوار خلق های جهان هم اكنون بمنظور تصاحب منابع مورد نیاز خویش برای ماندن از انجام هیچ جنایتی كوتاهی نمی ورزد. میهن ما افغانستان، عراق و لیبیا بطور مستقیم در اشغال قدرتهای استعماری درآمده اند و خلقهای بسیاری دیگر از كشورها بطور غیر مستقیم در تحت حاكمیت زورگویانه این قدرتها قرار دارند.
این قدرتهای استعماری علاوه بر رویارویی با خلقهای تحت ستم، درگیر رقابت های درونی نیز برای گسترش و توسعه سلطه غارتگرانه خویش بر جهان میباشند. اینان در نقاط مختلفی از جهان با منافع استعماری هم تقابل كرده و در تصاحب این مناطق با هم به رویارویی میپردازند. هر كدام شان قوای نظامی و دسته جات مزدور ترور و وحشت خود را وارد میدان میكنند. و به این ترتیب بر خلقهای تحت ستم جهان با اعمال زور و وحشت و جنگ حاكمیت مستبدانه شان را میگسترانند. در این جریان بسیاری قربانی میشوند و بسیاری دیگر بر خاك سیاه فقر و تیره روزی و بی سرنوشتی می نشینند كه زنان و كودكان بیشترین بار جنایات و ظلم و تعدی آنان و مزدورانشان را بر دوش میكشند.
در نتیجه این همه ظلم و تعدی و تجاوز، خلقهای جهان با جنبش ضد سرمایه داری، ضد امپریالیسم و ضد ارتجاع مبارزه بی امان خویش را برای برانداختن سلطه ظالمانه این چپاولگران حاكم بر جهان آغاز كرده اند. تشكلات انقلابی اینك در سراسر جهان سخت مشغول سازماندهی زنان و مردان تحت ستم هستند. و از هر فرصتی برای سازماندهی بیشتر و بیشتر محرومان و ستمدیدگان جهان استفاده میكنند.
تجلیل و گرامیداشت هشتم مارچ یكی از این فرصت هاست. در این گردهمآئی ها وظیفه هر فرد مبارز و انقلابی است كه در اشاعه فرهنگ مبارزه در بین زنان و مردان تحت ستم بپردازد و آنان را در هر كجا كه هست و میتواند با ملزومات مبارزة‌ رهائی بخش آشنا سازد.
روز هشتم مارچ روزی است كه زنان كارگر نساجی نیویورك در مبارزه با سرمایه داران خونخوار قهرمانانه بعنوان حماسة تاریخی نبرد زنان تحت ستم رقم زدند كه بعدها در سال ١٩١٠ به عنوان روز جهانی زن توسط زنان انقلابی چون كلارا زتكین نامگذاری شد.
ما این روز را به تمامی زنان ستمدیده و بخصوص زنان كارگر و زحمتكش تبریك میگوئیم. و برای تجدید پیمان مبارزاتی مان و گرامیداشت مبارزات تاریخی زنان، هشتم مارچ را بگونه انقلابی بدور از چشم دشمنان مان تجلیل میكنیم. و به اینگونه فریاد و اعتراض مان را بر علیه مظالم نظام سرمایه داری، امپریالیسم و ارتجاع هر چه رساتر سر میدهیم.
ما زنان تحت ستم افغانستان با خواست آزادی و برابری واقعی خواهان نظام عادلانه ای هستیم كه در آن از ستم و مظالم نظام طبقاتی هرگز خبری نیست. نظامی كه در آن طبقات تحت ستم رهائی می یابند و فرهنگ زن ستیزی و ستم بر زنان با تمام اشكالش برای همیشه محو و نابود میگردد.
اگر چه در نقطه مقابلمان كسانی قرار دارند كه برای حفظ موقعیت پلیدشان از فرهنگ مردسالارانه حاكم كنونی دفاع می نمایند. اینان با ستم بر زنان چه از نظر فیزیكی، جنسی، گفتاری و غیره آنان را تحقیر كرده و با این تحقیر و پایمال سازی حقوق زنان هر چه بیشتر نظام غیر انسانی فعلی را استحكام می بخشند.
اما غافل از اینكه زنان آزاده و انقلابی همراه و همرزم مردان مبارز و انقلابی برای شكست این مزدوران سرمایه داری و امپریالیسم جهانی شب و روز بطور خستگی ناپذیر كار و پیكار میكنند. افشاگر چهره های پلیدشان گشته و بر محور مبارزه رهائی بخش در راستای ایجاد جهانی نوین به سازماندهی هرچه بیشتر زنان و مردان تحت ستم میپردازند. روزهای تاریخی مبارزه و نبرد رهائی بخش را گرامی میدارند و با اتحاد و همبستگی انقلابی خویش مرگ حتمی دشمنان خویش را نزدیك تر می سازند.
جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فریاد با گرامیداشت و تجلیل از روز جهانی زن، زنان ستمدیده و زحمتكش و همه مبارزین راه رهائی و آزادی و برابری را به گام برداشتن هرچه بیشتر در راه مبارزه با سرمایه داری، امپریالیسم و ارتجاع بمنظور محو نظام طبقاتی و ایجاد دنیائی نوین فرا می خواند. دنیائی كه در آن ستم و ستم بر زن جز خاطره ای تلخ تاریخی چیز دیگری در تاریخ بشریت نخواهد بود.

گرامی باد هشت مارچ روز جهانی زن

زنده باد انقلاب

برقرار باد آزادی

جنبش زنان تحت ستم افغانستان - فرياد

٠٨ مارچ ٢٠١٢