افق روشن
www.ofros.com

روزجهانی زن، زنان در ایران در راس جدال برای جهانی برابر

هشت مارس؛ ایران زیر پای جنبش عظیم برابری زن

حزب حکمتیست (خط رسمی)                                                                                                           پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۹ مارس ۲۰۲٣

۸ مارس؛ ایران زیر پای جنبش عظیم برابری زن

روز جهانی زن در سراسر جهان شاهد مراسم ها، تجمعات و تظاهرات های گسترده علیه بی حقوقی زن و برای برابری كامل زن و مرد در همه شئون زندگی بودیم. در این روز پایتخت های كشورهای مختلف و هزاران شهر به مركز تجمعات مختلف در گرامیداشت روزجهانی زن تبدیل شد. زنان و مردان آزادیخواه در این تجمعات با سخنرانی ها، شعارها و با در دست گرفتن بانرهای همراه، صدای اعتراض به بی حقوقی زن و تاكید بر جهانشمولی حق زن و خواست برابری كامل زن و مرد را متحدانه فریاد زدند.
روز جهانی زن در ایران رنگ تحولات این دوره در دفاع از حق زن و برای آزادی و برابری را بر خود داشت. روز چهارشنبه ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند به ابتکار زنان و مردان، دختران و پسران آزادیخواه و برابری طلب، در بسیاری از شهرها از جمله تهران و مناطق مختلف آن، تبریز، سنندج، سقز، کامیاران، بانه، شیراز، گیلان، مازندران، رشت و... ، بعلاوه در بسیاری از دانشگاه ها و مركز تحصیلی در سراسر ایران، شاهد برگزاری مراسم و تجمعات مختلف در گرامیداشت روز جهانی زن بودیم. در این مراسم ها آزادیخواهان با شعارهای مختلف مانند "نه روسری نه توسری، آزادی و برابری"، "چه با حجاب، چه بی حجاب، پیش بسوی انقلاب"، "زن زندگی، آزادی"،" آزادی و برابری" و... روز جهانی زن را گرامی داشتند. این مراسم ها با شعارها و بانرهایی كه روی آنها مطالبات مختلف در دفاع از حق زن و خواست آزادی و برابری زن و مرد بیان شده بود، سازماندهی شده بودند و همزمان سرودهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه از جمله سرود "برابری" خوانده شد.
همچنین به مناسبت روز جهانی زن بسیاری از تشكلات، نهادها و سازمان های كارگری، زنان، جوانان محلات، معلمین، بازنشستگان و... با منتشر كردن اعلامیه ها و متون مختلف روز جهانی زن را گرامی داشتند و به قوانین و فرهنگ و سنت مرد سالارانه و ضد زن اعتراض كردند. در بسیاری از این متون نظام های كاپیتالیستی به عنوان عامل اصلی بی حقوقی زن و عامل اصلی فقر و محرومیت بشریت معرفی و محكوم شدند.
از طرف دیگر، مراسم های ۸ مارس امسال در ایران علاوه بر وسیع بودن و برابری طلبانه بودن آن همزمان در همه جا، حمله به مدارس دخترانه و مسمومیت های سریالی محكوم شد و از این اعمال به عنوان جنایت علیه زنان و جنایت علیه بشریت نام برده شد. در مراسم های روز جهانی زن جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی ناامنی در مدارس و جامعه معرفی شد. زنان و دختران و مردم آزادیخواه بدرست انگشت اتهام را به سمت حاكمیت به عنوان منبع جنایت علیه زنان و دختران از جمله مسمومیت های سریالی نشانه گرفتند.
مراسم های ۸ مارس امسال در ایران علیرغم تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و حملات آنها به بسیاری از تجمعات و استفاده از گاز اشك آور و گاز فلفل برای پراكنده كردن مردم و همزمان دستگیری تعدادی از شركت كنندگان، در حالی برگزار شد که از آغاز اعتراضات وسیع و توده ای این دوره و بعد از مرگ مهسا امینی بیش از ۱۷۰ روز می‌گذرد. در تمام این مدت، جنبش رهایی زن، جنبش دفاع از حقوق اجتماعی زن روزمره در غلیان بوده است. خاتمه دادن به آپارتاید جنسی و ستمکشی زن به یک رکن انقلاب زنانه ایران تبدیل شده است و این دستاورد قابل بازپسگیری نیست. پیام عملی ۸ مارس امسال علیه کل مناسبات و قوانین زن ستیز حاکمیت اسلامی بود. تاکیدی بر اصل اساسی "برابری زن و مرد"، جهانشمولی حق زن و جارو کردن قوانین ضد زن و قید و بندهای مردسالارانه بود و بار دیگر روند دخالت وسیع و جدی زنان در تحولات آتی برای پیروزی انقلاب اجتماعی علیه تبعیض و نابرابری را به نمایش گذاشت.

زنده باد برابری زن و مرد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

حزب حکمتیست (خط رسمی)

۱۸ اسفند ۱۴۰۱- ۹ مارس ۲۰۲۳

***************

روزجهانی زن، زنان در ایران در راس جدال برای جهانی برابر

۸ مارس، ۱۷ اسفند، روزجهانی زن، روزی است كه میلیونها زن و مردم آزادیخواه در سراسر جهان، كیفرخواست خود را علیه بیحقوقی زن در دنیای "مدرن" به نمایش میگذراند. این نمایش اما، امسال و در جهان پسا آغاز انقلاب زنانه ایران، هم در ایران و هم در جهان، نمایش قدرت در ابعاد و وسعت دیگری است. در جهانی كه هنوز نیمی از بشریت از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم است، در جهانی كه بی حقوقی زن توسط نظام های حاكم عملا و رسما بازتولید و حفاظت میشود، آزادی زن و رفع تبعیض جنسی به وسعت جهان به تامین رفاه و عدالت و برابری گره خورده است. این حقیقت را آغاز انقلاب زنانه ایران، به روشنی و در جدال روزانه خود، به نمایش گذاشته است.
۸ مارس امسال مهر تلاش و مبارزه چهار دهه زنان و مردان آزادیخواه در ایران علیه نابرابری، تبعیض و خشونت سازمانیافته دولتی، علیه حاکمیت جهل و خرافه و علیه آپارتاید جنسی در ایران را برخود دارد. جدالی عمیق، وسیع و همه جانبه که طی چهار دهه گذشته پا به پای مبارزه برای رفاه عمومی، عدالت و برابری و آزادی، سایه سنگین خود را بر حاکمیتی ارتجاعی تحمیل کرده است.
جدالی که با قتل مهسا امینی در شهریور ما ۱۴۰۱و انفجار عمیق اجتماعی پس از آن، با شعار "زن، زندگی، آزادی"، سراسر ایران را به میدان نبرد برای سرنگونی جمهوری اسلامی، در دفاع از زنان، برای جامعه ای انسانی و برابر، تبدیل كرد.
قربانیان چهار دهه تبعیض جنسی، نیمی از جامعه که نه فقط حاضر به قبول این تبعیض و آپارتاید نبودند امسال با قامتی افراشته برای تمام آزادی، تمام برابری و خلاصی کامل از بنیادهای تبعیض و نابرابری، علیه حکومتی فاشیستی ایستادند و اعلام کردند تا رهایی کامل زنان از پا نخواهند نشست. قربانیان دیروز به قهرمانانی تبدیل شدند که جهان در برابر جسارت، ایستادگی و عزمشان برای آزادی سر تعظیم فرود آورد. قهرمانانی که مهر خود را بر جنبش دفاع از حق زن، بر ۸ مارس امسال کوبیدند! امسال در روز جهانی زن، جهان به حق در برابر این جنبش به احترام کلاه از سر برخواهد داشت!
جنبشی که ورق را نه فقط در ایران، که در منطقه برگرداند و با اعلام جهانشمولی حق زن، منشا امید و بیداری و رنسانسی اجتماعی علیه بی حقوقی زن و برای آزادی و برابری در کشورهای اسلام زده، از عراق و افغانستان تا لبنان، تونس، ترکیه و ... شد.
جنبشی كه نه فقط پایه های آپارتاید جنسی در ایران را به لرزه در آورده که با خواست و پرچم رهایی زن، با خواست اعمال اراده جامعه در سرنوشت خود، با خواست جنبش شورایی و حاكمیت مردم از كانال شوراهای آنها و با خواست برابری و آزادی، راه خود به سمت پیروزی را باز میکند!
جنبش حق زن در ایران و رنسانس فرهنگی-اجتماعی ضد تحجر، ضد زن سیتزی و ضد مذهبی که جوهر آن را تشکیل میدهد، بی تردید مسُله زن را به مرکز تحولات در ایران و جهان، تبدیل کرده است. هشت مارس امسال، نمی تواند بازتاب این واقعیت نباشد!
جنبش "زن، زندگی، آزادی" با ماگزیمالیستی ترین خواست و مطالبات برابری طلبانه برای رهایی زن و برای دنیایی فارغ از ستم، جنبشی انسانی به وسعت ایران برای حق زن و برابری زن و مرد را به میدان آورد. این تحول به روشنی رنگ زنانه انقلاب سوم ایران را به نمایش گذاشت.
انقلابی که سرنگونی جمهوری اسلامی به قدرت پایین و با نقش برجسته زنان و مطالبات ماگزیمالیستی آن، با پرچم رهایی زن، برابری، رفاه و امنیت جهانیان را، بطور قدرتمند به میدان خواهد آورد و افقی روش برای رهایی و سعادت بشریت را باز خواهد كرد.
امسال پرچم رهایی زن، پرچم آینده ای فارغ از تبعیض و نابرابری، پرچم "ما به قدرت خود می توانیم"، در دست جنبش برابری طلبی زنان در ایران است. جنبشی که رهایی و آزادی زن در ایران را به سکویی برای رهایی زن در سراسر جهان تبدیل خواهد کرد.
این جنبش مردمی است که برای اولین بار در تاریخ جهان، بنام حق زن، بنام آزادی و برابری، پایه های یک حکومت ضدزن، ضدبشری و استثمارگر را نه تنها به لرزه درآورده است، که آن را به لبه پرتگاه سقوط کشانده است.
۸ مارس، روز جهانی زن بر زنان در ایران، بر زنان و مردانی که برای دفاع از آزادی و برابری در زندان های یک حکومتی فاشیست اسیر شده اند، بر جنبشی که معنای رهایی و آزادی زن را به ۸ مارس بازگرداند، گرامی باد!

زنده باد رهایی زن

زنده باد آزادی و برابری

حزب حکمتیست (خط رسمی)

۲۷ فوریه ۲۰۲۳ (۸ اسفند ۱۴۰۱)