افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به شركت در مراسم ٨ مارس روز جهانی زن در آمستردام


حزب کمونیست ایران - کمیته هلند                                                                             شنبه ١٢ اسفند ۱۳۹۱

امسال در شرایطی به ٨ مارس روز جهانی زن نزدیک می شویم که بحران سرمایه داری جهانی در ابعاد و اشکال مختلف گسترش یافته و هر روز شاهد تعرض نظام سرمایه داری به دستاوردها و حقوق پایه ای کارگران و زحمتکشان جامعه هستیم. در این شرایط زنان در جامعه طبقاتی و نابرابر سرمایه داری ستم و استثمار مضاعفی را به دوش می کشند؛ به طوری که زنان به مثابه کالای تجارتی به انحاء گوناگون جهت انباشت و کسب هر چه بیشتر سود به کارگرفته می شوند و در کارگاه و کارخانه ها با حقوق و مزایای ناچیز و پایین مورد استثمار دوچندان قرار می گیرند.
بنابراین رهایی از این ستمکشی ونابرابری تنها از کانال مبارزه همه جانبه و طبقاتی علیه کلیت نظام سرمایه داری خواهد گذشت. مبارزه و کوشش علیه استثمار، سرکوب و تحقیر، آپارتاید جنسی و نابرابری مبارزه ای مشترک و جهانی را می طلبد که قادر باشد توده وسیع کارگران و زحمتکشان جامعه را بسیج و به میدان مبارزه عملی آورد. در شرایط کنونی آن گرایشی سیاسی قادر خواهد بود این خیل عظیم زنان کارگر و زحمتکش را به میدان آورد، که نه تنها خواستها و مطالبات اقتصادی و رفاهی آنان را بیان کند بلکه راه دستیابی به این خواستها و راه دست بردن به ریشه های مادی و اقتصادی ستمکشی و نابرابری زنان را نشان دهد. تحقق این خواستها و برابری اقتصادی و تآمین زمینه های مادی رشد و شکوفائی استعداد و خلاقیت زنان و گام نهادن در جهت تأمین برابری واقعی در گرو تقویت آلترناتیو سوسیالیستی است. کارگران! زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب!
هشت مارس بنا به دعوت بين اللمل دوم كارگران در سراسر جهان به عنوان روز جهانی زن تعيين شده است. روزی كه در آن همه انسانهای برابری طلب اعتراض خود را بر عليه ستمكشی زن که نظام سرمايه داري عامل بقای آن است، به نمايش می گذارند و همبستگی خود را در مبارزه عليه اين ستم و برپاداشتن جهانی آزاد و عاری از تبعيض و ستمگری با صدای رسا اعلام می كنند.
روز جمعه ٨ مارس مراسمی بدین مناسبت در شهر آمستردام برگزار خواهد شد، از اینرو ما ضمن شرکت در این مراسم شما را فرا مي خوانيم كه همپای زنان تحت ستم دنيا، همصدا با همه انسان های مبارز و آزاديخواه همه كشورها، روز جهانی زن را عليه ستم، تبعيض و نابرابری، با برگزاری تجمع های اعتراضی این روز را گرامی بداریم و در این روز صدای اعتراض خود را علیه این بى حقوقی ها، علیه قوانین و آداب و سنت های عقب مانده، علیه نابرابری های موجود، بلند كنیم.

آزادی زن معیار آزادی جامعه است!

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد سوسیالیسم!

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - کمیته هلند

تجمع ساعت ١٧:٣٠ در میدان دام آمستردام شروع خواهد شد

Programma vrijdag 8 maart 2013-03-02
17.00 uur bijeenkomst Dam
18:00 uur demonstratieve fakkeltocht
19:00 - 21:00 feestelijke manifestatie