افق روشن
www.ofros.com

اعلامیه بمناسبت روز جهانی زن

در همبستگی جهانی با خیزش انقلابی زنانه در ایران برای یک برابری سوسیالیستی


حزب حکمتیست                                                                                                                        پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲٣ فوریه ۲۰۲٣

برآمد توده ای و انقلابی زن محور در ایران، خیزشی که با عنوان “اولین انقلاب زنانه” جهان از آن یاد میشود، مهمترین رویداد و سوال در روز جهانی زن امسال است. برای اولین بار در کشورهای اسلام زده، زنان و مردان نسل جدید برای سرنگونی یکی از دژهای قدرتمند ارتجاع ضد زن بپاخاستند، دستجمعی حجاب اسلامی را آتش زدند و به سَمبل ها و نمادهای قدرت حاکمیت اسلامی هجوم بردند. جنبشی که ٤٤ سال پیش علیه فرمان حجاب خمینی شعارهای: “نه به حجاب اسلامی” و “حقوق زن نه شرقی است، نه غربی، جهانی است” را سرداد و به خونین ترین شکل سرکوب شد، در خیزش انقلابی ١٤٠١ در قامتی بلند بمیدان آمد، منشأ امید و همبستگی داخلی و جهانی شد و بر نقش کلیدی زنان در سرنگونی حکومتهای اسلامی تاکید کرد.
برابری طلبی، آنتی اسلامیسم و رادیکالیسم در تفکر و عمل، یک گرایش قدرتمند خیزش انقلابی زنانه در ایران است. این خصوصیات به سنت سوسیالیستی ٨ مارس تعلق دارد. امروز راه حل سوسیالیستی مسئله زن به راه حل سوسیالیستی نجات جامعه ایران گره خورده است. زنان و مردان جوان که با گلوله سرکوبگران یا تحت شکنجه در زندانها جانباختند، صفی از دهها میلیون انقلابی اند که از اسلام و آخوند این منادیان فقر و تبعیض بیزارند و آمده اند تا به کابوس حکومت اسلامی پایان دهند. هیچ سازشی ممکن نیست، هیچ راه برگشتی وجود ندارد، جمهوری اسلامی باید برود.
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای آزادی و برابری بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون اجتماعی مبارزه میکند و این مبنای نزدیکی و دوری ما با هر حرکت و جنبشی در باره مسئله زن و در خیزش انقلابی جاری است. سیاست حزب حکمتیست و جنبش آزادی زن در ایران، تقویت روندهای سکولار و برابری طلب و سوسیالیستی و حمایت از مبارزه انقلابی زنان و مردان برای رهائی از سلطه اسلام سیاسی است.
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست روز زن را به زنان و مردان برابری طلب جهان تبریک میگوید. فراخوان ما به جنبش حقوق زن در کشورهای مختلف اینست که روز ٨ مارس ٢٠٢٣ را با ابتکارات مختلف به روز همبستگی با خیزش انقلابی در ایران و هزاران زن و مرد اسیر در زندانها تبدیل کنیم. ما برای یک برابری سوسیالیستی قرن بیست و یکمی مبارزه می کنیم. این پرچم را همه جا برافرازید.
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست مردم آزادیخواه ایران را در روز جهانی زن به اعتراض عمومی علیه حکومت اسلامی با شعار محوری آزادی کلیه زندانیان سیاسی فرامیخواند. از دانشگاه ها و مراکز آموزشی تا مراکز کار و محلات، از دیوارها تا بیلبوردهای تبلیغاتی و بزرگراه ها، همه جا را با برافراشتن شعارهای انقلابی آزادی زن مزین کنید. مراسم و اجتماعات بمناسبت روز زن برگزار کنید. پوسترهای جانباختگان را علیه فراموشی وسیعا بازنشر کنید. بر جنایت های غیرقابل بخشش حکومت و محاکمه و مجازات جنایتکاران قویاً تاکید کنید.
سرنگونی حکومت اسلامی و نظام مبتنی بر آپارتاید جنسی شرط لازم آزادی زن در ایران است. تحقق آزادی جامعه و برابری کامل زن و مرد در تمام وجوه زندگی اجتماعی، بدون سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی، بدون سرنگونی نظم مبتنی بر نابرابری و تبعیض و بردگی مزدی، بدون سرنگونی سرمایه داری ممکن نیست. ما پیروزیم، در این تردیدی نباید داشت. ما پرچم جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی را در ایران دفن می کنیم. پیروزی در ایران سرآغاز تحولات زیر و رو کننده در خاورمیانه و انزوای تروریسم و سلطه صنعت دین اسلام خواهد بود. طالبان و دولتهای اسلامی و استبدادی در منطقه از امواج انقلابی آزادیخواهانه و آنتی اسلامیستی نخواهند جست.

برابری بیقید و شرط زن و مرد در کلیه شئون اجتماعی!

نابود باد حکومت جنایتکاران اسلامی ضد زن!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست

١٢ اسفند ١٤٠١- ١ فوریه ٢٠٢٣