افق روشن
www.ofros.com

نـــــدای خیـــابــــان

بیانیه جمعی از دختران دانشجو به مناسبت روز جهانی زن

جمعی از دختران دانشجو                                                                                          شنبه ١۵ اسفند ۱٣٨٨

" امروز روز توست . روز زن "
جریان آب را برمی گردانیم
می دانیم که برده هیچ کس نیستیم
خواهران و برادرانت را بیاب
آنان که همه حقایق نهفته در گفته هایت را می شنوند
آنان که در این راه پشتیبانت می شوند

بیش از یک قرن از زمانی که زنان جهان خشم خود را علیه ستم و استثمار جنسی ابراز نمودند سپری شده است . روز ۸ مارس مصادف با ۱۷ اسقند ماه ، روز جهانی زن، روزی است که در حافظه تاریخی ایرانیان مبارزات چشمگیر ۵ روزه زنان در سال ۵۷ علیه حجاب اجباری را تداعی می نماید . زنان در این روزها شلاق ، شکنجه و زندان را به جان خریدند اما از مبارزه بر سر حقوق خویش دست نکشیدند.
در ماههای اخیر شاهد حضور با شکوه زنان در اعتراضات خیابانی بوده ایم . این در صورتی است که با وجود درصد بالای حضور زنان شعارهایی در زمینه حذف تبعیض و ستم جنسی شنیده نشد . تلاش سران اصلاحات یا به عبارتی سبزها در مسکوت نگه داشتن خواست رهایی طلبانه زنان بی دلیل نبوده است . هر حرکتی در جهت رهایی زنان و تلاش برای تحقق آن اساس نظام را مورد ضرب قرار می دهد و در طول این مدت همگان شاهد بودیم که رهبران موج سبز بر ضد کسانی که کلیت این نظام ارتجاعی را هدف قرار داده اند موضع می گرفتند و در تمام سی و یک سال حاکمیت جمهوری اسلامی ٨ مارس به عنوان یک روز رسمی قلمداد نگردید و هم اکنون نیز دیده می شود که موج سبز این روز را برای اعتراض انتخاب نمی نماید. تنها مسئله در این ارتباط اهداف موج سبز است اینان هرگز علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی اقدامی صورت نمی دهند و در ظاهر خواهان اصلاحاتی در درون همین نظام پوسیده هستند. ما بر این عقیده ایم که نظام مبتنی بر حاکمیت دینی هرگز نخواهد توانست منافع عمومی زنان و به طبع کل جامعه را تأمین نماید.
از این رو و از آنجا که اعمال ستم های جنسی و طبقاتی به زنان آنان را به نیرو مهم در جهت تغییرات بنیادین بدل کرده است ، متشکل شدن زنان در جهت دستیابی به آزادی و برابری ضروری است تا بدینوسیله با نیرویی توفنده و برنامه ای منسجم در مسیر رهایی خود و جامعه گام بردارند . در این مسیر جنبش زنان در اتحاد با سایر جنبش های مردمی پیش خواهد رفت و به واسطه حضور حداکثری دختران در دانشگاه ها جنبش دانشجویی می تواند در این مسیر نقش مهمی را ایفا نماید همانطور که شاهد برگزاری با شکوه مراسم ٨ مارس در سال ٨۵ بودیم . امید است در روز های آتی شاهد حرکت های آگاهی بخش ، رادیکال و تاریخ سازی از سوی دانشجویان باشیم.
این روز عرصه همه زنان ومردان آزادیخواه و نیروهای سیاسی مترقی و انقلابی است که خواهان رفع هر گونه ستم جنسیتی هستند در این روز با حضور گسترده در خیابان فریاد رهایی سرمی دهیم و تا برچیدن نظام مردسالار از پای نمی نشینیم.

ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم

حجاب اجباری نمی خوایم نمی خوایم

آزادی و حق زن معیار انقلاب است

ما زنان همصدا متحد می شویم تا برکنیم ریشه ظلم و استثمار


این ندای آزادی است

جمعی از دختران دانشجو

آدرس تماس با ما:nedakhiaban@yahoo.com