افق روشن
www.ofros.com

قطعنامه ۸ مارس روز جهانی زن در سنندج

آزادی زن، معیار آزادی جامعه است

جمعی از فعالین آزادیخواه...                                                                                                             شنبه ۱٩ اسفند ۱۴۰۲ - ٩ مارس ۲۰۲۴

امسال در شرایطی به پیشواز۸ مارس روز جهانی زن، میرویم که در سراسر این کره خاکی و تحت حاکمیت سیستم سرمایه داری در تمام دنیا هر روزه شاهد انواع خشونتهای گوناگون و عریان نسبت به زنان که نیمی از جامعه بشری رو تشکیل میدهند هستیم از جوامع مدرن و پیشرفته اروپایی و آمریکای گرفته تا جوامع آسیای و آفریقای که طالبان در افغانستان مصداق این خشونت عریان بوده و اجازه حتی تحصیل و اموختن خواندن و نوشتن رو از دختران و زنان گرفته که تحت سلطه سنت و باورهای مرد سالارانه که زن را هنوز کالا و ابزار برای پیشبرد اهداف خود میبینند نه یک انسان واقعی که دارای حقوق برابر در زمینه های اجتماعی و اقتصادی است.
جامعه ایران هم به عنوان بخشی از این جوامع از قاعده مستثنا نبوده و تحت عناوین ناموس و سنتهای دینی کودک همسری، ختنه کردن زنان و... هر روزه شاهد انواع این خشونتها و قتلهای سازمان یافته بوده ایم و همگی در یک چیز مشترک بوده اند و آن هم قِصر در رفتن همگی عاملان این جنایت با استفاده از قوانین و سنتها بوده است.
امسال روز جهانی زن را در شرایطی گرامی میداریم که جنبشی زنده و پویا برای احقاق حقوق انسانی و رفاه و معیشت و آزادیهای اجتماعی و سیاسی در جریان است، جنبشی که زنان بخش مهم و حتی پیشتاز آنرا تشکیل می دهند. در ۸ مارس امسال یکبار دیگر اعلام میکنیم که برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در همه عرصه های اجتماعی بدون لغو فوری کلیه قوانین و مقررات تبعیض آمیز علیه زن ممکن نیست ما همه زنان و مردان برابری طلب را به تلاشی مشترک برای تحقق بندهای این قطعنامه و لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در محیط های کار خانواده جامعه و تمامی شئون زندگی خصوصی اجتماعی خانوادگی سیاسی و فرهنگی فرا میخوانیم.
۱. آزادی کامل زنان در انتخاب شغل
۲. دستمزد برابر برای زنان و مردان در قبال کار مشابه
۳. ممنوعیت اخراج زنان باردار و سپردن کار سنگین به آنها در حین بارداری
۴. تامین اجتماعی زنان در بالاترین سطح رفاه و آسایش ممکن از جمله پرداخت بیمه بیکاری مکفی و با استاندارد بالا به زنان آماده به کار، مستقل از وضعیت مالی همسر و سایر اعضا خانواده
۵. لغو همه قوانین تبعیض آمیز و موانع ورود زنان به فعالیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در خارج از خانواده
۶. حق بی قید و شرط زنان برای احراز هر پست و مقام اعم از سیاسی، اداری، قضایی و غیره
۷. ممنوعیت هرگونه دخالت در زندگی شخصی و اجتماعی و فرهنگی زنان توسط هر کس از جانب دولت یا نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، یا هر مقام مذهبی و خانوادگی
۸. لغو فوری حجاب اجباری و تضمین آزادی بدون قید و شرط پوشش
۹. حقوق برابر زن و مرد در رابطه با سرپرستی و تربیت فرزندان در انتخاب محل زندگی در حق طلاق سرپرستی کودکان و لغو امتیازات مرد بعنوان ʺسرپرست خانواده "
۱۰. ممنوعیت تعدد زوجات و صیغه
۱۱. ممنوعیت خشونت اجتماعی و خانگی علیه زنان در هر شکلی از فشار اقتصادی و سلب آزادیهای فردی و خشونت جسمی تا ارعاب و تحقیر
۱۲. جرم بودن قتل های ناموسی و ختنه زنان و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن مسببین آن
۱۳. حمایت وسیع مادی و معنوی از زنان قربانی خشونت ،فحشا اعتیاد و فقر
۱۴. آزادی زندانیان سیاسی زن در بند
۱۵. به رسمیت شناختن هشت مارس به عنوان روز جهانی زن
ما اعلام میکنیم حق زن حق جهانشمول انسانی است و برابری زن، قومیت مذهب و غیره نمی شناسد ما بر این باوریم که بدون آزادی و برابری کامل زن و مرد جامعه آزاد نیست آزادی و برابری زن و مرد نشان آزادی و سعادت و خوشبختی کل جامعه است.جمعی از فعالین آزادیخواه و برابری طلب شهر سنندج

۱۸ اسفند ۱۴۰۲