افق روشن
www.ofros.com

«تراکت به مناسبت ٨ مارس «روز جهانی زن

جمعی از فعالین کارگری                                                                                    سه شنبه ١١ اسفند ۱٣٨٨


برای دنیایی مبارزه می کنیم که

به فقیر و غنی، دارا و ندار تقسیم نشده باشد

در آن بهره کشی فرد از فرد منسوخ شده باشد

کار اسارت بار و برده وار زنان در خانه بخشی از ماشین استخراج سود جهان سرمایه نباشد

زنان مایملک مردان محسوب نشوند و ابزار لذت مرد و خدمتكار خانگی اش نباشند

خرافه و جهل دست و پایشان را نبسته باشد و ذهنشان را محصور نکرده باشد

دنیایی که در آن هر انسانی، صرف نظر از جنسیت،

امکان شکوفایی همه استعدادهایش را در تنوع و رنگارنگی جامعه بیابد و

انرژی و خلاقیتش را در خدمت به تعاون آگاهانه جمع انسان ها به كار گیرد.

و برای رسیدن به چنین دنیایی در فرداست که امروز

برای لغو حجاب اجباری

برای آزادی پوشش

برای حق تحصیل به دور از هرگونه اگر و مگر

برای حق سفر و آزادی تحرک

برای حق معاشرت، حق انتخاب زوج، حق سقط جنین، حق طلاق، حق سرپرستی فرزند

برای برابری کامل قانونی، بدون قید و شرط

و برای جدایی کامل دین از دولت

مبارزه می کنیم.

مبارزه امروز ما، رهگشای آرزوهای فردای ماست!

************

اسفند ماه ١٣٨٨- جمعی از فعالین کارگری

k-jafk.blogfa.com