افق روشن
www.ofros.com

!!!با شرکت گسترده در اعتراضات هشت مارس جنبش را گسترده تر گردانیم


مشترک                                                                                                       چهارشنبه ١۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۴ مارس ۲۰۱۵

هم میهنان گرامی در شرایطی که مبارزات حق طالبانه و دمکراتیک و آزادیخواهانه و پیشتازی زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان، حامیان محیط زیست علیه نابرابری ، تبعیض و سرکوب و برای رسیدن به حقوق خود گسترش می یابد ، یک بار دیگر از همگان به ویژه از تشکل ها و جنبش ها دعوت می کنیم نظاره گر نباشند، با پشتیبانی از این جنبش به صفوف حق طلبان پیوسته و از فرصت تاریخی پیش رو برای ایجاد و گسترش اتحاد و همبستگی ملی استفاده کنند، نباید کارگر، معلم، پرستار، زنان و دانشجویان تنها مانده یا حتی جدا از همدیگر به مطالبه خواستهای خود بپردازند.
زیرا خواسته ها و سر نوشت همگی یک سان است ، باید روز ١٣ اسفند را به روز ١٧ اسفند که مصادف با هشت مارس روز جهانی زن می باشد پیوند دهیم، از فراخوانهای زنان آزاده و برابری طلب پشتیبانی کنیم.
ما امضا کنندگان زیر فرصت را مغتنم شمرده بعضی از خواسته های ملی را به تشکل ها و کمیته های سازمانده جنبش دمکراتیک پیشرو ارایه می دهیم:
١- خواهان لغو تمامی قوانین غیر انسانی و مرد سالارانه هم چون قانون مربوط به دیه، شهادت، قصاص، ارث که زن را نصف مرد به حساب می آورد بوده و خواهان برابری کامل زن و مرد و آزادی زنان در انتخاب پوشش، تحصیل، شغل، همسر، مسافرت، طلاق و حضانت بچه ها می باشیم.
٢- خواهان تحقق کلیه خواسته های معلمین در تامین معیشت شرافتمندانه ، نفی هر گونه تبعیض به لحاظ قانون تعیین رتبه شغلی ، پیش گیری از تاراج سرمایه های مادی و معنوی آموزش و پرورش به بهانه خصوصی سازی به ویژه خواهان اداره امور آموزشی و پرورشی با حضور نمایندگان واقعی معلمان می باشیم .
٣- تدوین قانون کار مترقی با حضور موثر و اساسی نمایندگان واقعی کارگران و مزد بگیران که متضمن تمامی مطالبات پایه آنها در موارد زیر می باشد :
الف - دستمزد متناسب با تورم و تامین زندگی شرافتمندانه
ب- حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل و ...
۴ - خواهان الغای کامل قرار داد سفید امضا (که هر گونه قرار داد یکطرفه بهره کشی از کارگران را فراهم می سازد ) و اشتغال دائم هستیم.
۵ - ایجاد شرایط کاملا" انسانی و عادلانه متناسب با سختی کار برای پرستاران و سایر زحمتکشان و توجه کامل به خواسته ها و مطالبات گروه های اجتماعی همچون باز نشستگان و ...
٦- جدایی کامل امور دینی از امور آموزشی ، کاری و سیاسی و عدم دخالت دادن آنها در حقوق اکثر شهروندان اعم از انتخاب شغل ، تحصیل و سایر حقوق اجتماعی
٧- خواهان لغو قانون ضد انسانی و بسیار ارتجاع قصاص ، اعدام و هر نوع شکنجه ، و همچنین خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی - عقیدتی ، آزادی احزاب ، مذاهب ، تشکل های مدنی و پذیرش اصل تفکیک قوا به ویژه قوه قضاییه مستقل ، دادگستری عادلانه ، کانون وکلای مستقل و انحلال دادگاه های ویژه هم چون دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت هستیم.
٨ - لغو کامل تفتیش عقاید و سانسور و پذیرش آزادی بیان ، قلم ، تالیفات و امور دفتری و امور انتشاراتی و ابنترنتی می باشیم.
٩- لفو نظارت و کنترل نهاد های نظارتی استصوابی در انتخابات و پذیرش انتخابات آزاد و دمکراتیک در همه سطوح و منع دخالت و کنترل نهاد های امنیتی و سرکوب گر از جمله بسیج و حراست در مراکز کاری و آموزشی و خدماتی مختلف و آزادی تشکل های صنفی ، آموزشی از جمله اتحادیه ها ، انجمن و سندیکا ها تا داشتن حق اعتصاب در جهت احقاق خواسته های خود.
١٠ - تامین حق مردم به لحاظ بهداشت و درمان ، مسکن و آموزش رایگان و تامین اشتغال دائم و دستمزد مکفی برای زندگی شرافتمندانه و تامینات اجتماعی از جمله بیمه های درمانی ، بازنشستگی ، بیکاری و از کار افتادگی
١١ - حق برابر برای آحاد شهروندان ایرانی و نفی هر گونه تبعیض مذهبی ، جنسی و نژادی ، زبانی ، طبقاتی و اجتماعی ، لغو قوانین مربوط به تمرکز گرایی و تاکید بر هویت قومی و زبان مادری با عنایت بر استقلال و مبارزه با هر گونه بهره کشی
١٢ - افشا و مجازات قانونی و عادلانه عوامل حکومتی شرکت کننده در جرائمی همچون اعدام و شکنجه شهروندان، فساد، دزدی، اختلاس های میلیاردی در دادگاه های صالحه
١٣ - باز سازی و نوسازی و سرمایه گذاری در صنایع ویران شده در جهت ایجاد اشتغال برای لشگر بیکاران ، ایجاد امنیت کامل برای جذب نیروهای بیکار با تدوین قوانین مترقی ، خلع ید از رانتخواران حکومتی در کلیه زمینه های اقتصادی ، مقننه ، قضایی و سیاسی و هر گونه حق ویژه و قدرت غیر پاسخگو و فرا قانونی
١۴ - منع واردات کالاهای بُنجل توسط رانتخواران حکومتی و نظارت دقیق قانونی بر بازرگانی خارجی توسط نمایندگان واقعی ملت که از طریق ارگانهای پایینی انتخاب شده باشند و کنترل دمکراتیک بر آنها داشته باشند.

زندان رجایی شهر

١٣٩٣/١٢/١١

حشمت اله طبرزدی، شاهرخ زمانی، افشین حیرتیان و خالد حردانی