افق روشن
www.ofros.com

(بیانیه اعلام موجودیت جمعیت آزادی زنان ایران (هیئت موسس

جمعیت آزادی زنان                                                                                              شنبه ١۵ اسفند ۱٣٨٨

زنان در طول تاریخ تمدن بشری همواره تحت ستم و تبعیض بوده اند، اما ما امروز در قرن 21 و عصر ارتباطات و دهکده جهانی از ستم و تبعیض بر علیه زنان سخن میگوئیم و بر این باوریم تبعیض و نابرابری های موجود بر علیه زنان صرفا ناشی از پیشینه تاریخی ستم بر زن نبوده و از نظر ما این حاکمیت مناسبات ضد انسانی سرمایه داری بر سرنوشت بشریت امروز است که ستم و تبعیض بر علیه زنان را از اشکال به ظاهر قابل تحمل آن در جهان غرب تا شنیع ترین اشکال آن در جهان سوم باز تولید میکند.
سیستم سرمایه داری در ایران و برخی دیگر از کشورها با قانونی کردن تبعیض جنسیتی و رسمیت بخشیدن به آن در تمامی شئونات زندگی خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی، زنان را به بردگان جنسی و به نیمه انسانهایی تبدیل کرده است که هیچ حقی بر سرنوشت خود بمثابه یک انسان ندارند. آنان بدون داشتن کمترین حق انتخاب واقعی در زندگی و تنها برای برخورداری از معاش و سر پناه و تامین حداقل بسیار ناچیزی از امنیت برای بقا، تن به ازدواجهای قرون وسطائی می دهند و تمام عمرشان ناچار به تحمل شکنجه ها و خشونتهای آشکار و پنهان هستند و هنگامی که برای خاتمه دادن به زندگی مشترک غیر قابل تحمل شان قصد جدائی و طلاق دارند از کمترین حقوقی برخوردار نیستند و آنان را همانند برده ای از فرزندانشان جدا میکنند.
رسمیت بخشیدن به تبعیض جنسیتی از طریق قوانین و از طریق بال و پر دادن به سنتهای عقب مانده زن ستیزانه، زنان را به مثابه یک انسان در ایران در چنان شرایط جهنمی ایی قرار داده است که علاوه بر غیر قابل تحمل بودن زندگی خانوادگی و گسترش پدیده خود سوزی در میان زنان و فرار دختران کم سن و سال از خانه، اکثریت عظیمی از زنان با دستمزدهای بسیار ناچیز در شرایط طاقت فرسائی مشغول بکارند و همواره به عنوان لشکر ذخیره عظیمی از نیروی کار بسیار ارزان بمثابه اهرم فشاری جهت تحمیل بردگی بیش از پیش بر کارگران شاغل بر بالای سر آنان قرار داده میشوند و چه بسیار زنانی که از سر استیصال و درماندگی برای گذران زندگی و دهها دلیل روشن و پنهان دیگر، در خیابانها و در شرایط نا امن دست به تن فروشی میزنند و با اسیر شدن در باندهای مافیایی مورد وحشیانه ترین استثمار جنسی قرار میگیرند و دست آخر زمانی که پای دولت و سنتها به عنوان مدعیان و حافظان اخلاق و ناموس در جامعه به میان می آید آنان مورد سبعانه ترین مجازاتها و خرد کننده ترین تحقیرها قرار میگیرند. این زندگی برای زنان به مثابه نیمی از جمعیت ایران یک زندگی به غایت ضد انسانی است و باید به آن خاتمه داده شود.
ما معتقدیم تبعیض جنسیتی و هر نوع نابرابری حقوق زنان و مردان نه فقط بر علیه زنان است بلکه بر علیه بدیهی ترین ملزومات و مقدمات یک زندگی انسانی برای نسل بشر و تنها به سود مناسباتی است که بقا و پایداری اش در گرو فرودستی اکثریت عظیم انسانها و در گرو بهره کشی انسان از انسان نهفته است.
از همین رو از نظر ما مبارزه برای خلاصی زنان از تمامی تبعیضات و نابرابری ها یک مبارزه زنانه و مربوط به زنان نیست، بلکه مبارزه ای است انسانی برای رهائی کل بشریت از هر نوع ستم و تبعیض و نابرابری.
ما زنان و مردان متشکل در جمعیت آزادی زنان ایران(هیئت موسس) با هدف پیشبرد مبارزه ای متحد و متشکل برای رهایی زنان از هر نوع ستم و تبعیض جنسیتی، فوری ترین خواستهای خود را به شرح زیر اعلام میداریم و از عموم زنان و مردان و جوانان دختر و پسر میخواهیم با پیوستن به صفوف ما، جنبش زنان ایران را که امروزه در پیشاپیش اعتراضات آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران قرار دارد به جنبشی بیش از پیش قدرتمند و سازمانیافته برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی و خلاصی مردم ایران از هر نوع نابرابری و ستم و اختناق تبدیل کنند.
١. لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و مقابله با تمامی سنتهای زن ستیزانه و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی
٢. به رسمیت شناخته شدن حق زنان بر بدن و روح خویش، لغو حجاب اجباری و آزادی پوشش، ممنوعیت صیغه وتعدد زوجات، آزادی انتخاب همسر وحق بی قید و شرط جدائی، برابری کامل حقوق و وظایف زنان و مردان در امر تکفل و سرپرستی فرزندان در قبل و بعد از جدائی و آزادی انتخاب گرایش جنسی
٣. لغو جدائی سازیهای جنسیتی و رفع خشونت علیه زنان در تمام عرصه های زندگی خانوادگی و اجتماعی و جرم شناخته شدن ختنه دختران، قتل ناموسی و حجاب کودکان
۴. برچیده شدن فوری مجازات شنیع سنگسار، اعدام و تمامی مجازاتهای قرون وسطائی
۵. از آنجا که طبق قوانین زن ستیزانه در ایران، زنان خانه دار در گروه شاغلین و یا جزو آمارهای بیکاری کشور به حساب نمی آیند ما خواهان تامین کار برای این دسته از زنان، مزد برابر در ازای کار برابر برای زنان و بر قراری بیمه بیکاری مکفی برای زنان خانه دار و بیکار و تمامی افراد بالای ١٨ سال آماده بکار هستیم
٦. جدائی کامل دین از دولت، آموزش و پرورش و کلیه قوانین مربوط به اداره جامعه
٧. آزادی بی قید و شرط بیان، عقیده، تشکل، اعتصاب، اعتراض، تجمع و تحزب
٨. آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی
٩. محاکمه کلیه دست اندرکاران و آمرین و عاملین جنایات سه دهه گذشته

نابود باد تبعیض جنسیتی

زنده باد آزادی و برابری

جمعیت آزادی زنان ایران (هیئت موسس)