افق روشن
www.ofros.com

آزادی زن، آزادی جامعه است

بیانیه هیئت موسس جمعیت آزادی زنان ایران به مناسبت ٨ مارس ٢٠١٠

جمعیت آزادی زنان                                                                                              شنبه ١۵ اسفند ۱٣٨٨

امسال هشت مارس روز جهانی زن را با یاد "ندا" و همه کسانی که در راه آزادی و برابری جان خود را از دست داده اند، گرامی می داریم.
هشت مارس امسال با ندا و پیشگامی زنان ایران در مبارزات جاری مردم برای خلاصی از ستم و استبداد گره خورده است و ندا سمبل آزادیخواهی و پیام آور برابری طلبی توده های میلیونی مردم ایران در گستره ای جهانی شده است.
سیستم سرمایه داری ایران در طی سی سال گذشته تعرض به بدیهی ترین حقوق انسانی زنان را به مثابه یکی از ابزارها و ملزومات عقب راندن برابری خواهی توده های میلیونی مردم ایران به هویت تمام عیار حاکمیت خود تبدیل کرده است تا قادر به سازماندهی بالاترین درصد غارت و چپاول ثروتهای اجتماعی و تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه کارگر شود. به همین دلیل نیز امروزه برابری خواهی زنان در ایران عمیقا با مبارزه طبقه کارگر و عموم توده های ستم دیده مردم ایران برای خلاصی از وضعیت موجود گره خورده است و آنان پیشگام و پیشتاز مبارزات جاری توده های میلیونی مردم ایران شده اند و در صف مقدم آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران قرار گرفته اند.
ستم بر زن و اعمال شدیدترین تبعیضات بر علیه آنان در ایران در طول سی سال گذشته به عینی ترین شکلی رابطه ستم بر زن و مناسبات ضد انسانی سرمایه داری را به منصه ظهور رساند و نشان داد تبعیض بر علیه زنان در جهان امروز قبل از اینکه ناشی از فرهنگ و سنن حاکم بر خود توده های مردم باشد ناشی از اعمال قدرت دولتی و تصویب و اجرای قوانین ضد زن توسط آن بمثابه نگهبان و حافظ اقتضائات تولید سود و کارکرد سرمایه است.
نابرابری و ستم بر زنان، ریشه اش در نابرابری های فاحش از سهم انسان کارکن از تولید اجتماعی است، زن در دنیای سرمایه داری کارگر بی جیره و مواجبی است که بدون دریافت مزد، بازتولید و پرورش نیروی کار را مجانا بدوش او انداخته اند و برای این که زن را در این موقعیت تثبیت کنند، بایستی وی را انسانی بی توقع، خانه نشین و تحت سلطه مراتب مردسالاری قرار بدهند و با قانونی کردن تبعیض جنسیتی در تمامی شئونات زندگی خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی، زنان را به بردگان جنسی و به نیمه انسانهایی تبدیل کنند که هیچ حقی بر سرنوشت خود بمثابه یک انسان نداشته باشند.
٨ مارس پرچم مبارزات پیگیر زنان در تمامی دنیا و روزی پر شکوه بر علیه این بردگی است و امسال برای ما زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در ایران این روز پر شکوه تر از همیشه است، ما امسال این روز را در شرایطی گرامی خواهیم داشت و در شرایطی در این روز دست به اعتراض بر علیه تبعیض جنسیتی خواهیم زد که زنان ایران پیشاپیش جنبش عظیم آزادیخواهی و برابری طلبی توده های میلیونی مردم برای کسب هویت انسانی خود و تغییر وضعیت موجود در صف مقدم مبارزات مردم ایران قرار گرفته اند و با مبارزات خود میروند تا نوید بخش جامعه ای انسانی و هم خوان با موقعیت تاریخی بشر امروز باشند.
هیئت موسس جمعیت ازادی زنان ایران با گرامی داشت ٨ مارس و تلاش برای برگزاری مراسم این روز، عموم زنان و مردان را به گرامیداشت روز جهانی ٨ مارس و اعتراضات گسترده در این روز بر علیه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان فرا میخواند. ٨ مارس برای ما زنان و مردان برابری طلب یک روز زنانه نیست و همه ما در این روز یکپارچه فریاد خواهیم زد "آزادی زن آزادی جامعه است"

زنده باد آزادی و برابری

جمعیت آزادی زنان ایران (هیئت موسس) ٦ مارس ٢٠١٠