افق روشن
www.ofros.com

قطعنامه ٨ مارس (١٧ اسفند) روز جهانی زن

جمعی از زنان و مردان سقز                                                                                   شنبه ١۵ اسفند ۱٣٨٨

روز ٨ مارس (١٧ اسفند ) روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان برای مبارزه درراه صلح ودمکراسی ،برابری انسان، تامین حقوق برابر با مردان است . دراین روز زنان مبارز جهان با تشکیل کنفرانسها وگردهمایی های گوناگون، بانک حق طلبی خودرا بار دیگر به گوش جهانیان می رسانند.
این روز گرچه به نام کارگر وآرمان کارگری رقم خورده ومظهر جنبش مبارزاتی عظیم و بین المللی زنان است اما به دلیل تنوع پایگاه طبقاتی زنان یکدست نیست.
ولی زمان آن فرارسیده که جنبش رادیکال زنان پیوند مبارزاتش با مبارزه طبقاتی وجنبش کارگری برعلیه سیستم سرمایه داری به میدان بیاید و به خواستهای انسانی وبرحق خود دست یابد .اکثریت زنان جامعه ی ما زنان کارگر؛محروم وفرودست هستند. زنان محروم جامعه بیش از زنان سایر طبقات ،چه ازنظر جنسیتی وچه در سلسله مراتب طبقاتی با فقر وفرودستی بیشتری دست وپنجه نرم می کنند. نیمی ازطبقه ی کارگر جامعه ما را زنان تشکیل می دهند، بنابراین مبارزه علیه مردسالاری باید بخشی جدایی ناپذیر ازمبارزات کارگران باشد، این مبارزه دست آوردی نخواهد داشت اگر که میلیونها زن کارگر و خانه دار رابه عنوان زن نگاه کرد ومبارزات زنان ومشکلات زنان را جدای ازمبارزه ات وجنبش کارگری دانست. زمانی که قراردادهای موقت کاردردست کارفرمایان است، بیشترین آسیب متوجه زنان کارگرومزدبگیرمی شود. زنان کارگر هرچند هم سرپرست خانواده باشند اما یک سوم حقوق مردان دریافت می کنند یعنی همان حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار را دریافت نمی کنند. به این ترتیب زنان شاغل و خانه دار هر دو قربانی مناسبات سرمایه داری هستند.
٨ مارس روز بیداری زنان و روز شکوایه علیه نظام سرمایه داری است . تحقیق ها نشان داده که زنان بیشترین قربانیان نظام سرمایه داری در سراسر جهان هستند. با توجه به این همه ستم که بر زنان می رود چه باید کرد؟ نباید ساکت نشست و دست روی دست گذاشت و این همه بی حقوقی را تحمل کرد.
باید بیدار شد ودربرابر این همه بی حقوقی مبارزه کنیم، تا دیگر مارا نصف انسان ندانند و ما را مانند برده خرید وفرش نکنند.
بیاید در٨ مارس (١٧ اسفند )دست در دست هم؛ هم صدا فریا د بزنیم ونه به هر قانون زن ستیز بگوییم. ما زنان امروز خواست و مطلبات خود را به شرح زیر اعلام می کنیم.
١ - ما خواهان حقوق انسانی و برابر برای تمامی زنان و مردان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستی.
٢ - حق ایجاد تشکلهای خود ساخته، اعتراض ، اعتصاب جهت مطالبه حقوق انسانی باید به رسمیت شناخته شده و نهادینه شود.
٣ - ما خواهان برابری اقتصادی به دور از هر گونه استثمار برای همه انسانها اعم از زن و مرد هستیم.
۴ - ما خواهان به رسمیت شناختن کار خانگی هستیم و دولت موظف است به زنان خانه دار حقوق پرداخت کند و آنان را بیمه نماید.
۵- ما از تمامی جنبش های آزادیخواه و برابری طلب حمایت نموده و هر گونه بازداشت ، محاکمه ، تهدید و تعقیب فعالین جنبش های اجتماعی را محکوم می کنیم.
٦ - برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضائی.
٧ - زنان باید از آزادی انتخاب پوشش، حق مسافرت آزاد ، حق تحصیل ، انتخاب شغل و انتخاب همسر و سایر حقوق اولیه خود برخوردار باشند و هر گونه پوشش اجباری ممنوع باید گردد.
٨ - ما جنگ افروزی مسابقه تسلیحاتی، تحریم های اقتصادی ناشی از رقابت سرمایه داری را که بیشترین زیانهای آن متوجه طبقات زحمتکش است محکوم می کنیم.
٩ - ما هر نوع قوانین زن ستیزانه و جنسیت محور که زنان را از دستیابی به حقوق ابتدایی خویش محروم می کنند، محکوم می کنیم.
١٠ - ما از جنبش مادران عزادار حمایت می کنیم و خودمان را در صفوف آنان می بینیم.
١١ - ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی و لغو کلیه احکام اعدام هستیم.
١٢ - ممنوعیت کار کودکان باید به رسمیت شناخته شود و هر کسی اقدام به استخدام کودک کند باید محاکمه شود.

این قطعنامه از طرف جمعی از زنان و مردان سقز با یک مقدمه و ١٢ بند در سال ١٣٨٨ به تصویب رسید.

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن.

برقرار باد آزادی برابری.

منبع: سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری