افق روشن
www.ofros.com

آزادی زن، معیار آزادی جامعه است


جمعیت زنان آزادیخواه و... کردستان                                                                    شنبه ٢٠ اسفند ماه ١٣٩٠

گرامی داشت ٨ مارس روز جهانی زن در سال های اخیر هم زمان با شرایطی است که بحران سرمایه‌داری، منابع انسانی و پیامدهای ناشی از آن در سطح جهان عمق و شدت بیشتری یافته است، هر روزه تعداد بیشتری از انسان ها را در کام ولع سیری ناپذیر ناشی از منافع انسان ستیزش می‌بلعد و در هاله‌ای از سرگشتگی، سرشکستگی و از خود بیگانگی رها می کند.
دامنه‌ی این بحران که خود ماحَصَل تضاد روز افزون مناسبات کار و سرمایه است باعث گستردگی طیفی وسیع از نابرابری‌های اجتماعی، بی-کارسازی‌های چند میلیونی، جنگ‌های خانمان‌سوز، فجایع زیست محیطی، تعمیق تضادهای طبقاتی، رواج بیشتر تجارت سکس، تبعیض جنسی و... می‌گردد که در این میان زنان به اقتصادی شرایط موجود متحمل آسیب و ستمی مضاعف می‌گردند.
زنان به عنوان یک عنصر اجتماعی نقش حیاتی و اساسی در پیشرفت جوامع بشری از ابتدای تاریخ تا به اکنون ایفا نموده‌اند، اما شکل گیری جوامع طبقاتی و ستم ناشی از روابط کار و سرمایه بر مرد و زن باعث پیدایش سیستمی مرد سالار گردید که در هر دورة تاریخ به تناسب نیاز طبقه‌ی حاکم تبعیض جنسی علیه زنان را در اشکال ویژه باز تولید نموده و باعث دگرگونی جایگاه زن و تنزل موقعیت اجتماعی وی گردید.
اگر جوامع مردسالار گذشته با خانه‌نشین کردن زنان و وابسته نمودن آنان از لحاظ اقتصادی به مردان، ستم جنسی برزنان را تثبیت می‌نمود، امروزه سیستم سرمایه‌داری با ساختارها و مکانیسم‌های پیچیده‌ی خود زنان را به نیروی ارزان بازار کار بدل کرده و مورد سوء استفاده‌های فراوان قرار داده و بدین وسیله سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را در فرم‌های مدرن برزنان اعمال نموده است تا هر روزه بیشتر موفق به تصاحب قدرت اندیشه و تفکر آنان و به تَبَع آن کنترل جنبش‌های عظیم اجتماعی گردد که جز با‌ آگاهی و مشارکت زنان و مردان تحقق نمی‌یابد.
برای برپائی جامعه‌ای آزاد و به دور از ستم و بهره‌کشی، زنان نیازمند آگاهی از انواع ستم جنسی و طبقاتی‌اند و باید با مبارزات آگاهانه و اعتراضات مداوم به مقابله با سیستم مردسالار بپردازند و این مهم زمانی تحقق می‌یابد که پتانسیل و نیروی خود را با ایجاد یک جنبش قوی و اتکا به نیروی متحد طبقاتی برای حذف مالکیت خصوصی که اساس و بنیان تمام این تبعیض‌هاست منسجم نموده و هدف نهائی خود را بر چیدن مناسبات سرمایه‌داری قرار دهند.

به امید برپائی جامعه‌ای فارغ از هرگونه ستم و نابرابری

جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب کردستان

١٨ اسفند ١٣٩٠