افق روشن
www.ofros.com

«عید ما روز نجات خود ماست»


جمعیت زنان آزادیخواه و... کردستان                                                                  دوشنبه ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٠

در جامعه ی ما، زنان فرودست باشند یا فرادست، غنی باشند یا فقیر، توانگر باشند یا ناتوان، در موقعیتی به مراتب پایینتر از مردان قرار دارند. این ستم مضاعف توانی دو چندان از زنان می طلبد تا به مقابله با وضعیت موجود برخیزند. این نوع تعامل ما را بر آن داشته که به منظور به بار نشستن چنین راهکاری، به اقدامی بشتابیم که دگرگونی های ساختاری را با خود به همراه بیاورد.
بدون شک ضرورت ایجاد چنین دگرگونی هایی ساختاری برآمده از مناسبات تولیدی و شکاف های اجتماعی را آشکارا تر ساخته و بحرانی را آشکار نموده که انسان مدرن را به سرمنزل در پیش گرفتن راهکارهای نوینی رهنمون می سازد. شبح فقر و بیکاری، توزیع ناعادلانه ی ثروت، گرانی روز افزون و ... زندگی مشقت باری را برای آحاد جامعه به ویژه در میان طبقه ی کارگر و زحمتکش، به همراه آورده است. پدیداری این وضعیت ما را بر آن داشته، که در همگامی با مبارزه علیه نابرابری های اقتصادی، خود را در صفوف مبارزه علیه نابرابری های اجتماعی بیابیم.
جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب در سال گذشته اقدام به فراهم نمودن و شرکت در چندین آکسیون از جمله: مبارزه علیه خشونت به طور کلی و به چالش کشیدن خشونت علیه زنان، اعتراض علیه ختنه و ناقص سازی زنان، برپایی مراسم 8 مارس (روز جهانی زن) و چندین آکسیون دیگر در سطح کشور نمود. جنبش ما می رود که وضعیت های نوینی را پشت سر بگذارد و با تجربه ی رویکردهای نوین، کارکردهای نوینی را از خود بر جای بگذارد و افق نوینی را پیش روی خود بیازماید.
موضوعیت جنبشِ ما را، همان سطح و خطوطی فراهم می سازد که با به پراتیک در آوردن آگاهانه ی آن، فرایند های نوین ما را به سوی خود فرا می خواند. برداشتن پرده هایی که زنان را به ابزاری در خدمت سرمایه و نیروهای تولید در می آورد، در پیش گرفتن رویکردی که برابری زنان را با مردان میسر می سازد، لغو تبعیض جنسیتی و برداشتن نقاب از چهره ی تعاملی که انسان ها را به خودکشی می رساند از جمله راهکارهایی است که جامعه را به تجربه ی چهره ای دیگرگون سوق می دهد.
تعامل سنتی برابر است با ماندن در یک وضعیت و عبور نکردن از سد هایی که زنان را در موقعیتی فرو دست تر قرار می دهد. به یاد داشته باشیم که جامعه ی مدرن این نوع از تعامل را بر نمی تابد و ماندگاری تعامل گذشتگان در دنیای مدرن، هم چهره ای خشن تر از مردان را به رخ همگان می کشد و هم چهره ای معصوم تر از زنان را در مقایسه با گذشتگان به نمایش می گذارد. این نوع از مناسبات به مراتب مرگبار تر از سنت های کلاسیک است، چرا که ساختار های کنونی جامعه را با آن چه در گذشته چنین رویکردی را روا می داشت، دستخوش تغییر کرده است.
به هر اندازه زاویه گامهایی که مساوات را در جامعه برقرار می سازد، بلند تر باشد، به همان اندازه روند رو به رشد چنین راهکارهایی تأثیرگذارتر است و باید دانست که « کنار زدن پرده هایی که افق رهایی را از دیده ها پنهان می کند بسیار آسان است، اگر خود را باور داشته باشیم و توانایی کنار زدن توهمات رایج را در خود بپرورانیم».
با این همه بهار در راه است و دنیا می رود گونه ی دیگری از زندگی را تجربه کند و ما نیز همگام با این بالندگی می رویم که وضعیت های نوینی را در راستای دنیایی آزاد و برابر بیازماییم.

" بهاران خجسته باد "

جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب کردستان

نوروز ١٣٩١