افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن


زینت کریمی                                                                                                    یکشنبه ٢۹ بهمن ۱۳۹۱

هشت مارس روز جهانی زن گرامیداشت یاد و خاطر صدها زن مبارز و آزادی خواه در سراسر جهان می باشد.چون تاریخ روز جهانی زن هم زمان تاریخ مبارزه سیاسی و اجتماعی علیه تبعیض نابرابری و قوانین قرون وسطایی و ارتجاع سرمایداری و مذاهب است این روز همبستگی برای مبارزه در راه برابری حقوق و شرایط بهتر كاری و زندگی زنان است.هشت مارس یك رویداد سیاسی سوسیالستی می باشد كه تداعی اصلی آن با علم رهایی بخش بشریت یعنی ماركسیزم است و بعدها در فرهنگ بسیاری از كشورها آمیخته شد و این روز بر پایه سنتی مبارزه كارگران زن علیه شرایط سخت كاریشان در خاطره ها و یادها مانده. هشت مارس روز بیداری زنان و روز كیفر خواست نیمی از انسانهای ستمدیده و استثمار شده جهان علیه ستم و بهره كشی سرمایداری بوده است. این روز در واقع با نام زنان كارگر و اهداف انسانی این طبقه برای به زیر كشیدن سرمایه و قوانین كهنه انسانی و مذهبی به پا خواسته و پیوندی ناگسستنی خرده است. و ما زنان ایران با یكی از خون خوارترین و زن ستیزترین ر‍‍ژیم های روی كره زمین رو به رو هستیم جمهوری اسلامی ایران یك حكومت تئوكراتیك وابسته به نظام سرمایداری جهانی است چون ما زنان ٣۴ سال سركوب آن را تجربه كردیم و علیه آن مقاومت كردیم و حرفها و دردهایی داریم برای جنبش رهایی بخش زنان درخاورمیانه و جهان. ستم بر زنان و وجود قوانین ضد زن محوریت اصلی نظام ارتجاع اسلامی سرمایه در ایران است قانون اساسی جمهوری اسلامی برپایه شریعت(اسلام) است و نهاد دولت خود ضامن و پشتوانه قدرت كامل مرد به زن است چون قانون اسلام زن را به عنوان ضعیفه و شهروند درجه ٢ در جامعه معرفی كردەاند و زن بدون اجازه پدر و شوهر حق كار سفر و تحصیل و حتی تعیین خانه و محل زندگی خود را ندارد و حجاب اجباری سمبل این روابط اجتماعی ارتجاعی و بی حقوقی مطلق زن است و در ٣۴ سال گذشته مبارزه ما ادامه داشته در خیابانها مدارس دانشگاه ها ودر كارخانه ها و كارگاه های تولیدی در زندانها و زیر شكنجه و در خانواده علیه سنت پوسیده اسلامی و مرد سالار. و زنان آگاه و مبارز ایران با آكسیونهای اعتراضی و تجمعات خود در اقصی نقاط ایران بانگ حق طلبی خود را علیه تحمیل ستم و بی حقوقی به خیل عظیمی از انسانهای روی زمین به گوش جهانیان می رسانند و عزم خود را برای مبارزه با ریشه و بنیاد این ستم و بهره كشی از زن یعنی سرمایه و سرمایداری جزم می كنند و میدانیم كه بهره كشی از زنان قدمتی طولانی دارد ودر واقع با تاریخ پیدایش مالكیت خصوصی و به وجود آمدن طبقات در جامعه همراه و همزاد بوده است. و هشت مارس در واقع نقطه اوج مبارزه جهانی زنان علیه ستم و بهره كشی اقتصادی سیاسی فرهنگی جنسیتی و مردسالارانه موجود در جامعه است كه زنان كارگر آن را با رنج و خون خود بنیان گذاشته و با مبارزه ای پیگیر به كرسی نشانده اند.

زنده باد مبارزه طبقاتی كارگران جهان

زنده باد هشت مارس روز جهانی زن

بە قلم: زینت کریمی