افق روشن
www.ofros.com

قطع نامه به مناسبت ٨ مارس - روز جهانی زن ١٣٩٠


کمیته برگزاری ٨ مارس سنندج                                                                       یکشنبه ٢١ اسفند ماه ١٣٩٠

گرامی باد ٨ مارس (١٨اسفند) روز جهانی زن

٨ مارس (١٨ اسفند) روز اتحاد وهمبستگی زنان سراسر جهان برای مبارزه در راه آزادی وبرابری است.این روز در واقع روز بیداری وکیفر خواست نیمی از انسانهای تحت ستم واستثمار جامعه علیه ستم وبهره کشی ،نابرابری وتبعیض جنسیتی،شکنجه وزندان،اعدام وسنگسار ،جنگ ونابودی محیط زیست وانواع محرومیت ها وبی حقوقی های تحمیل شده از جانب سرمایه به زنان ومردان کارگر است. شرایط حاکم برنیمی از جامعه یعنی زنان ناشی از یک سیستم اجتماعی است که نابرابری ها وفرودستی های بیشماری را به وجود آورده وپرورانده است.زنان هر لحظه وهر روز با ستم ها ونابرابری های بی شماری دست به گریبان هستند ستم ها وتبعیض های جنسیتی در محیط کار وخانه ،در باورها وسنتها وفرهنگ ها ، ستم جنسیتی در مدرسه ، دانشگاه ،اجتماع ومحیط های کار وفعالیت ،این ستم ها وتبعیض ها از لحظه ی تولد با زنان همراه است و وضعیتی غیر انسانی را درجامعه به وجود آورده است.
واینک با توجه به شرایط جدیدی که در سطح جهان شکل گرفته وجنبشی که خواست های انسانی را پرچم مبارزه خود کرده وبا قدرتی بین المللی وارد میدان شده است،می تواند برای مبارزات زنان ایران تکیه گاه وپشتوانه ای محکم وقوی باشدوبا اتکا به تجارب وتوانایی های این جنبش جهانی ،قدرتمند در عرصه مبارزه برای به دست آوردن حقوق انسانی خود وارد عمل شودو ما اعلام میکنیم که بخشی ازجنبش جهانی ای هستیم که برای ایجاد جهانی می کوشد که درآن زن به مثابه انسان کاملا برابر با مرد به حساب می آید. بنابراین ما انسانهای آزادیخواه وبرابری طلب خواسته های زیررا مطالبات برحق خود دانسته وبرای به دست آوردنش مبارزه می کنیم:
١. برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،شغلی وخانوادگی ولغو هر نوع قوانین زن ستیزانه وجنسیت محور.
٢. برخورداری زنان از حق انتخاب همسر،طلاق،حق حضانت فرزند وهچنین حق انتخاب نوع پوشش ومحل زندگی،حق تحصیل ،آزادنه سفر کردن به مناطق مختلف.
٣. برداشتن کار تکراری وطاقت فرسای خانگی از دوش زنان و واگذاری آن به خدمات عمومی اجتماعی تا زنان بتوانند به جای بردگی بدون مزد وکار در خانه به صحنه ای اجتماع وارد شوند.
۴. ممنوعیت چند همسری وازدواج موقت که چیزی جز تن فروشی به شکل رسمی نیست.
۵. لغو مجازات های اعدام وسنگسار.
٦. ممنوعیت هر نوع خشونت اعم از فیزیکی ،روانی جنسی علیه زنان وجرم تلقی شدن آن.
٧. پرداخت بیمه بیکاری به کلیه افراد زیر ١٨ سال.
٨. ممنوعیت جداسازی ها وسهمیه بندی جنسیتی در کلیه مراکز کاری ،تحصیلی،اجتماعی.
٩. بازداشت ،محاکمه تهدید وتعقیب فعالین جنبش زنان ودانشجویی وکارگران را محکوم نموده وخواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی بدون هر قید وشرطی می باشیم.
١٠. ازدواج دختران زیر ١٨ سال به هر شکلی ویا به هر دلیلی وعقیده ای ممنوع وجرم محسوب شود.
١١. ختنه دختران وکودکان زیر ١٨ سال ممنوع وجرم تلقی شود.
١٢. مزد برابر در ازای کار برابر زنان ومردان.
١٣. قتل های ناموسی تحت لوای دفاع از ناموس را محکوم نموده وخواستار مجازات عاملین آن می باشیم.
١۴. بیمه وحمایت اجتماعی وبهداشتی از زنان معتاد وخیابانی وتن فروش وزنان بی سرپرست وبد سرپرست.
١۵. به رسمیت شناختن ٨ مارس به عنوان روز جهانی زن وبرگزاری مراسم این روز وبرخورداری از حق اعتراض وتشکل بدون هیچ ممنوعیتی.

زنده باد دنیای آزاد و برابر زنده باد ٨ مارس

کمیته برگزاری ٨ مارس ٢٠١٢ شهر سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری