افق روشن
www.ofros.com

روز جهانی زن گرامی باد


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی                                                                            شنبه ٢٠ اسفند ماه ١٣٩٠

روز جهانی زن را به تمام زنان جهان، بخصوص به زنانی که برای برابری حقوقی،
سیاسی،عدالت اقتصادی و برابری در تمام عرصه های اجتماعی مبارزه می کنند مبارک باد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۲