افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات ٨ مارس روز جهانی زن در تهران ۱۳۵٧ - ١٩٧٩


كار گروهی                                                                                                                          چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱ مارس ۲۰۲٣

مشخّصات فيلم‮: ‬شانزده ميليمتری‮،‮ ‬رنگی     مدّت‮: ‬دوازده دقيقه‮ ‬ كار گروهی‮: ‬
(M.L.F) Silvina BOISSONAS - Claudine MULARD - Mihelle MULER - Sylvaine RAY
سال تهيه‮: ‬١٩٧٩ مسئول فعلی‮: ‬ميشل مولر خلاصه فيلم:‬
در اسفند ماه هزار و سيصد و پنجاه و هفت‮،‮ ‬يك ماه بعد از انقلاب‮،‮ ‬خمينی پيشنهاد كرد‮، حجاب اجباری شود. ‬زنان مدرن ايرانی‮،‮ ‬معترض به اين موضوع به خيابانها ريختند و اين امر را شروع سركوب آزاديهای دموكراتيك‮،‮ ‬ناميدند‮.‬
گروه سياسی‮،‮ ‬روانشناسی‮ (‬ام‮ - ‬ال‮ - ‬اف‮) ‬فرانسه به مسئوليت آنتوانت فوك‮،‮ ‬كه امروز نماينده پارلمان اروپاست‮،‮ ‬برای همبستگی با مبارزه آزاديخواهانه زنان ايران‮،‮ ‬به تهران رفتند‮. ‬كيت ميلت فمينيست مشهور آمريكايی در ايران بود و درفيلم‮،‮ ‬كنار زنان ايرانی‮‬،‮ ‬به موضوع آزادی زنان می پردازد‮.‬ شعار زنان فرانسوی در آنروزها اين بود‮.»

‬وقتی زنجير اسارت از پای زنان ايران برداشته شود‮،‮ ‬زنان دنيا آزاد خواهند شد‮.