افق روشن
www.ofros.com

بیانیۀ کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج بمناسبت ۱۷ اسفند روز جهانی زن


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     دوشنبه ١٩ اسفند ۱۳۹٢

امسال در شرایطی به پیشواز روز جهانی زن می رویم که دیوار تبعیضهای بی امان (جنسیتی در کار ومسائل اجتماعی) وخشونتهای افسارگسیخته و نابخشودنی(جنسی و فیزیکی وفرهنگی ) علیه زنان در سایر نقاط جهان همچنان به سمت افلاک نامعلوم در پیشروی است وقربانیان میلیونی می گیرد.
ناتوان ساختن زنان (نیمه ی تشکیل دهنده ی جامعه ی انسانی) در دفاع ازحقوق خود با ابزارهای اقتصادی وسیاسی وفرهنگی چه در خانه وچه در اجتماع وبازار کار،راه را برای استثمار بیشرمانه ی سودجویان وسرمایه داران زالوصفت از این جماعت هموار کرده است .عمق فاجعه زمان سرکوب دادخواهی و عدم اهمیت به فریاد حق طلبانه ی زنان در بیدادگاه ها بیشتر نمایان است.واضح ومبرهن است که رهایی در اسارت نمیتواند اتفاق بیفتد وتا از زنجیرهایی که ذهن وجسم را احاطه کرده است نشود خلاص شد آزادی به مثابه رؤیایی بیش نیست.به گفته ی صحیح یکی از بزرگان :" رهایی جامعه الا با رهایی زن محقق نمیشود "واین گفته یادآور این مهم است که زنان تا زمان کسب نکردن آزادی سیاسی واقتصادی همچنان در مرداب تبعیض ومشکلات همانند اسیری ناتوان تا تحلیل رفتن نیرویشان ودر نهایت تا مرگ ،ضعیفانه دست وپا میزنند.ودراین پیکار نابرابر هیچکس این محکومان رو به زوال را یاری وحمایت نمیکند..اما باوجود این ،نکته ی قابل تأملی وجود دارد که تعبیر همان سخن معرفی است که میگوید:"مناسبات سرمایه داری خود بانی مرگ ونابودی خویش هستند وبه عبارتی نابودی وتباهی در ذات وبطن خود سرمایه وجود دارد.".این نکته اینجاست که همان مناسباتی که در جامعه ،استثمار هدفمند وهمه جانبه ی زنان ومردان کارگر را رقم میزنند وبر شدت ودوام هرلحظه ی آن میافزایند،دقیقن زنان ومردان را نیز به کنشی درجهت سرخوردگی ازانتظار عدالت داشتن ازسیستم سرمایه محور ودرعوض شناخت واتکا برنیروی خوبعنوان تنها نیروی رهایی بخششان وامیدارند که منجر به تولد جنبش برابری خواهانه ی زنان شده است..جنبشی که تنها بر نیروی رهایی بخش خود اتکا داشته ومستقل است.زنان پیشرو وآگاه سعی دارند شرایط آزادی بی قیدوبند خود را در تمامی عرصه های سیاسی واقتصادی ومدنی فراهم کنند ودیوار تبعیضها وترسها ومحدودیتها را با سلاح آگاهی وتشکل بشکنند ونیروی بی امان خویش را در ساختن دنیایی آزاد وبرابر به صفوف سرمایه پرستان نشان دهند..آری ،به دورانی گام نهاده ایمکه نیمی از مسؤلیت رهایی جامعه بر دوش زنان قرار گرفته است و مردان به تنهایی قادر به انجام این مهم نیستند .دیگر دوران یکه تازی وتکروی مرداندر تمامی عرصه های اجتماع و بخصوص مبارزاه برای آزادی وبرقراری عدالت به پایان رسیده ودوران پشت پرده وخارج از گود ماندن زنان ونظاره گر بودنشان تمام شده است.صورت گرفتن وظایف محوله ی به زنان به بهترینوشایسته ترین شکل ممکن بدلیل مسؤلیت پذیرتر بودن زنان ومیزان قدرت واراده ی آنان وبالا بودن حس تعهدشان در مواجه با مسائل وهزارویک خصلت کارآمد دیگر زنان، خود گواه این قضیه است واهمیت نقش کاری زنان را درمبارزات سیاسی واجتماعی همگام با مردان بیش از پیش برما آشکارکرده است.آری، درساختن دنیای برابر اهمیت وجود نیرو وتوان زنان در کنار مردان امری غیرقابل انکار است که با کانالیزه کردن این نیرو در صفوف متحد ومتشکل در قالب یک تشکل مبارزاتی سریعتر به اهداف میتوان دست یافت.ماکارگران وفعالین کارگری سنندج انجام وبرگزاری این مراسم وگل گشت های مبارزاتی را راهی درجهت بسترسازی وایجادفضا برای رشد امر تشکل یابی وکانالیزه کردن دغدغه های مبارزاتی زنان وجلوه ی عملی بخشیدن به آن میدانیم واز تمام زنان کارگر وستمدیده ی جهان وایران میخواهیم که به جنبش زنان ملحق شده وبه امر مهم تشکل یابی زنان توجه بیشتری نشان دهندتا باایجاد ارتباط واتحاد با جنبش کارگری در رفع تبعیض های موجود در جامعه راسخ تر قدم برداریم ودنیایی برابر بسازیم...ودر آخر خواهان به رسمیت شناختن حقوق زنان ورفع تبعیض های جنسیتی در کار ومسائل اجتماعی هستیم .ماخواهان آزادی انتخاب نوع پوشش وآزادی در امر ازدواج وطلاق وهمچنین لغو قانون چندهمسری هستیم.

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن

پاینده باد جنبش زنان

زنده باد امر تشکل یابی زنان

مستحکم باد اتحاد جنبش زنان با جنبش کارگری

>

جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهرسنندج - اسفند ٩٢

کمیته هماهنگی برا ی کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ١٧ اسفند ١٣٩٢