افق روشن
www.ofros.com

٨ مارس و جنبش زنان


تهمینه خسروی                                                                                                  دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۹۵ - ٦ مارس ۲۰۱٧

انتخاب ٨ مارس بعنوان روز زن بخاطر مبارزه زنان کارگر کارخانه نساجی کتان در سال١٨۵٧ میلادی در شهر نیو یورک آمریکا بر میگردد.
شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن در اوایل قرن بیستم که همراه با مردان در کشورهای صنعتی وارد کارخانه ها و بازار کار شده بودند،آنان را وادار به مبارزه علیه این بی عدالتی به شکل سازمان یافته و منظم نمود.
کارگران زن کارخانه نساجی کتان در شهر نیویورک به منظور احیای خاطره اعتصاب در این روز را که تبعیض،محرومیت و فشار کار و حقوق بسیار کم زنان را بیاد می آورد،دست به اعتصاب زدند،صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان بخاطرجلوگیری از همبستگی کارگران بخشهای دیگربا اعتصابگران این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعدا بدلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و تعداد ١٢٩ نفراز زنان کارگر در آتش سوختند و تعدادکمی نجات یافتند.
به همین دلیل روز٨ مارس بطور سنتی به نام روزمبارزه زنان علیه بی عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره ها باقی ماند.
در ٢٧ آگوست ١٩١٠ میلادی درکپنهاک پایتخت دانمارک روز٨ مارس به عنوان روز زن وروز همبستگی بخاطر دفاع از حقوق زنان و مبارزه در مقابل تبعیض های گوناگون برگزیده شد.
روز جهانی زنان که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده میشد،بزرگداشتی است که هر ساله در ٨ مارس برای برگزاری جشنی برای دستاوردهای مبارزات زنان و اعتراض علیه نابرابریهای موجود انجام میشود.
بزرگداشت چنین روزی احترام به نیمی از جمعیت جهان است که بحران سرمایه داری موقعیت فردی و اجتماعی آنان را در شرایط خطیرتر و وخیم تری قرار داده است. ٨ مارس فرصتی است برای انعکاس پیشرفتها و دستاوردهای بدست آمده، کنشهای شجاعانه و نیز عزم راسخ زنان برای بیان تبعیض ها و نابرابریهای اعمال شده در مورد زن،بویژه زنان ایرانی که در قرن ٢١ زیر یوغ تبعیض آمیزترین قوانین، در حال به پیش بردن مبارزه ای سخت برای رهایی از ستم و نابرابری هستند.

٨ مارس روز جهانی زن را به تمام زنان زحمت کش و تحت ستم جهان تبریک عرض میکنم.

تهمینه خسروی - کارگر بازنشسته کارخانه ریسندگی بافندگی وطن

١٦ اسفند ٩۵

اتحادیه آزاد کارگران ایران