افق روشن
www.ofros.com

جوانه می‌زنم به روی زخمِ بر تنم

زنان در مترو تهران سرود برابر و شکفتن دوباره می‌خوانند

کیهان لندن                                                                                                      یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹٦ - ۱۱ مارس ۲۰۱٨