افق روشن
www.ofros.com

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن

کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                     دوشنبه ١٧ اسفند ۱٣٨

با تجربه ای پر از رنج و امید که پشت سر گذاشته ایم ، روز جهانی زن را به همه ی زنان جهان و ایران به ویژه آزادی خواهان و فعالان برابری و رهایی زن، تبریک می گوییم. زنان آگاه جامعه ی ما مبارزه ی شجاعانه بی سابقه و گسترده ای را علیه ستم، تبعیض، خودکامگی و تحقیر آغاز کردند و تحسین همگان را برانگیختند. تلاش زنان آزادی خواه ایران در سال های گذشته با سرکوب و دستگیری، شکنجه، تجاوز،مرگ و ترور خیابانی رو به رو بود ودر همین حال تبلیغاتی دروغین را در برابر خود دیدند.اما اندوه ژرف، ما را از امید به فردای روشن و بهتر با ز نمی دارد.
ما شاهد رشد مبارزاتی برابری جویانه زنان و به ویژه تعمیق آن بودیم. برابری خواهی چندان در سطح باقی نماند زیرا آگاهی ونیروی اجتماعی زنان به این باور رسید که نمی تواند انتظار مرحمت آزادی و برابری داشته باشد. تغییر سیاست های جزیی، مقطعی و نمایشی نسبت به امور زنان هرگز زنان ما را از ماهیت سرکوبگرانه و ضد برابری و ایدئولوژیک، که تبعیض را مقدس می شمارد غافل نکرد. اما نه تنها زنان در جنبش مستقل دموکراتیک حضور یافتند، بلکه ازسطحی گرایی وساده انگاری اصلاح طلبی فاصله گرفتند وبا پیوستن روزافزون به مبارزه ی همه جانبه ی اجتماعی برای محو کامل خودکامگی، تحجر و بهره کشی و بی عدالتی ها، راه خودرا ادامه دادند.
امروز برابری برای زنان ما در خواسته های زیر متبلور شده است:
- برابری اقتصادی شامل رفع تبعیض در مشاغل
- برابری حقوق مساوی با مردان در مقابل کار مساوی ، حق انتخاب کار، حق برخورداری از حقوق اجتماعی کار زنان و امنیت شغلی و موارد مشابه
- برابری سیاسی برای برگزیدن و برگزیده شدن در تمام شون دموکراتیک
- برابری اجتماعی شامل حق کامل انتخاب پوشش ، رفت و آمد، بیان ، شرکت یا عدم شرکت در تشکل ها و جز آن
زنان ما که خود را در پیوند زنده با جبهه ی کار می دانند نه جبهه ی سرمایه، چه خصوصی باشد چه دولتی. به برابری های ساده، تشریفاتی وعده های پوچ ایدئولوژی مسلط و دلخوشی های اشراف منشانه و بورژوایی برای دستیابی به فرصت های ویژه دل نمی بندند. زنان ما دانسته اند که مبارزه شان باید پیوندی ناگسستنی با مبارزات پیگیرانه ودموکراتیک دیگر گروه های اجتماعی به ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان وزحمتکشان داشته باشد. مبارزه علیه ستم چند باره، شامل مرد سالاری نهادینه شده ی فرهنگی، سرکوب فیزیکی واختناق ایدئولوژیک، تبعیض اقتصادی ، تبعیض حقوقی و همانند آنها.
زنان، آگاه تر و مصمم تر متوجه عمق حیله های ارتجاع و سرمایه داری دولتی و خصوصی و نظامی و... برای بهره کشی بیشترهستند. از این رو آنان مبارزات ضد تبعیض و برابری جویانه را جزیی پیوسته از مبارزه ی عمیق اجتماعی برای دموکراتیسم پایدار وعدالت اجتماعی می دانند.
کانون مدافعان حقوق کارگر اشکال تسلیم طلبانه، اصلاح طلبی انفعالی دارای هدف های تعریف شده ویژه ی بورژوایی و محدود به جنبه هایی خاصی از ستم چند باره علیه زنان را تایید نمی کند، اما وظیفه ی خود می داند از آزادی عقیده و تشکل زنان ، به هر روی دفاع کند. ما همه ی مبارزان زن را به همراهی و هم پیوندی با مبارزات اجتماعی و سیاسی ریشه ای و فاصله گرفتن از هدف ها و خواسته ها و روش هایی که نمی تواند به نیرویی امیدبخش تبدیل شده دعوت می کند و معتقد است که این روش ها تنها فرصت را برای سرکوب و حیله گری قدرت سیاسی و اقتصادی فراهم می آورد.
بار دیگر باغروری که از پیشگامی و آگاهی زنان مبارز و یاران خود در جنبش زنان در دل داریم، روز جهانی زن را صمیمانه تبریک می گوییم.
نگذاریم حاصل جان باختگی، شور و شعور زنان ما نابود شود و این تنها با ادامه ی مبارزه در راستای اندیشه ورزی، پیگیری و ژرف نگری و هم پیوند کردن آن با مبارزات سایرعرصه های اجتماعی به ویژه کارگری میسر است.

زنده باد مبارزه آزادی خواهانه و برابری جویانه زنان

پیش به سوی تلاش پیگیر برای اتحاد مبارزه زنان و مبارزات دموکراتیک

برقرار باد پیوند جنبش کارگری با جنبش برابر خواهی و آزادی خواهی زنان

کانون مدافعان حقوق کارگر

١٧ اسفند ٨٨ (٨ مارس ٢٠١٠)