افق روشن
www.ofros.com

زن، زندگی، آزادی

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن


کانون مدافعان کارگر                                                                                                                 سه شنبه ۱٦ اسفند ۱۴۰۱ - ٧ مارس ۲۰۲٣

روز زن حکومت خواهان عادی سازی سرکوب وزنان جهانی دیگر را برای مردم به ارمغان می آورند
امسال روز زن با فداکاری، گذشت، جسارت، قهرمانی، زندان، شکنجه، محرومیت زنان و همجنسگرایانی برگزار می شود که با مبارزات پس از قتل ژینا امینی در چند ماه گذشته عصای قدرت را از زیر بغل قدرتمداران ربوده‌اند.
در چند ماه گذشته صدها هزار زن با آمدن به خیابان نشان دادند که دیگر نمی خواهند در خانه، خیابان، محل کار، دانشگاه ومراکز آموزشی مورد ستم قرار بگیرند و سرکوب شوند. هزاران زن جوان دستگیر شده و می شوند، شکنجه شده و می شوند، در خیابان کشته شده و می شوند، سر به نیست می شوند مطمئنا تغییر اجتناب ناپذیر است و پیشگامان مبارزه برابری زنان از قبل از مشروطیت سنگ بنایی دنیای برابر جنسیتی را درست پی ریخته اند که نسل به نسل زنان برای همان اهداف مبارزه می کنند و این نبرد تاریخی زنان هرگز پایان نخواهد یافت.
سرکوبگران در چند ماه گذشته مدارس، دانشگاه‌ها، محیط کار و زندگی اجتماعی و خانوادگی زنان را چنان در حصار زور خود محصور کرده اند که شناخت این حجم از سرکوب خارج از تصور است. امروز سرکوب گر در کنار سایر خشونتها می خواهد با ترور بیولوژیکی مدارس دختران وزنان را از ادامه مبارره شان منصرف کند، ولی این مبارزه سر ایستادن ندارد.
ارزش گذاری کار زنان به یک روز مختص نمی شود اما در این روز زنان بار دیگر مبارزات تاریخی زنان در سراسر جهان را بیاد می آورند و گرامی می دارند و بر ضرورت و تداوم این مبارزه تاکید می میکنند. زنان و زحمتکشان ایران نیز در همین راستا علاوه بر تاکید بر خواسته های طبیعی زنان که حاصل تلاش زنان کارگر است بار دیگر یادآوری می کنند با هر گونه تبعیض و بویژه تبعیض جنسیتی مبارزه خود را ادامه خواهند. در این روز بار دیگر زنان ایران هرگونه تبعیض، سرکوب، خشونت روانی و جسمی و بویژه ترورهای بیولوژیک مدارس دخترانه برای خانه نشین کردن و به حاشیه راندن دختران و زنان را شدیدا محکوم کرده و برای خواسته های انسانی خود در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی،سیاسی فرهنگی به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

کانون مدافعان کارگر

۸ مارس ۲۰۲۳