افق روشن
www.ofros.com

بیانیه به مناسبت روز زن


كانون مدافعان حقوق كارگر                                                                                    جمعه ٢٢ اسفند ۱۳۹۳ - ١٣ مارس ۲۰۱۵

در حالی كه بیش از یك صد سال از تعیین روزی به عنوا ن سالگرد مبارزات زنان كارگر برای آزادی و حق زندگی میگذرد، اما هم چنان حقوق زنان در سراسر جهان پایمال میشود. او لین بار در سال های ١٩٠٧ و ١٩٠٩ بود كه در كشور های امریكا و آلمان به پاسداشت قربانیان كشتار زنان كارگر در نیویورك در ٨ مارس ١٨٧۵ این روز را به عنوان روز زن گرامی داشتند.
اكنون از آن سال ها بیش از یك قرن می گذرد و در این یك قرن جامعه انسانی تحولات زیادی را از سر گذرانده است. پیشرفت های زیادی در علم و تكنولو ژی به و جود امده است و دست آوردهای بزرگی در زمینه ارتباطات و نزدیكی جوامع انسانی را مشاهده می كنیم كه این دست اوردها محصول كار زنان و مردانی است كه همچنان در زیر یو غ نظام سر مایه داری روزگار می گذرانند.
به رغم آنكه این دست اوردهای جامعه بشری محصول كار و تلاش شبانه روزی زنان در همه عرصه های اجتماعی است اما نظام سرمایه داری همچنان بر انكار حقوق زنان پای می فشارد و با تقویت افكار متحجرانه و زن ستیزانه تلاش می كند تا از نیرو ی كار آنان به شدیدترین وجه در جهت سودآوری سرمایه های خود استفاده كند.
این نظام با تقویت بنیادگرائی در منا طق مختلف جهان و بستن چشم خود به جنایات انجام شده علیه زنان برای حفظ منافع حقیر خود هم چنان حقوق زنان و كارگران را پایمال می كند و می خواهد از جوانه های ازادی و شرافت انسانی به هر تر تیب جلوگیری كند. این نظام با خصوصی سازی ها و تحمیل فقر به كارگران و زحمتكشان آنان را وادار میكند تا نیروی كار خودشان را به ارزانترین و جه ممكن در اختیار نظام سر مایه داری قرار دهند و به دروغ هم از گرامی داشت زنان حرف می زند و تلاش می كند كه روز گرامی داشت زنان را نیز از محتوای اصلی خود كه حفظ شرامت انسانی است تهی كند.
ما ضمن گرامی داشت این روز از همه زنان و مردان كارگر و زحمتكش که سازندگان واقعی تمدن بشری هستند می خواهیم با اتحاد و همبستگی و فشرده تر كردن صفوف خود علیه تمام ظلم و ستم و استثمار تحمیلی نظام سرمایه داری متحد شده تا جامعه ای عاری از پایمال شدن حقوق انسانی به و جود آورند كه در آن زنان و مردان و كودكان و همه افراد انسانی با برابری و دو ستی و عشق در كنار یكدیگر زندگی كنند.

كانون مدافعان حقوق كارگر

١٠ مارس ٢٠١۵