افق روشن
www.ofros.com

پیام جمعیت انقلابی زنان افغانستان- راوا به مراسم مشترک هشت مارس


مشترک سازمانها و نهادهای ایرانی و افغانستانی                                                                                دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۴۰۰ - ٧ مارس ۲۰۲۲